ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 27/01/2021-29/01/2021, αγόρασε συνολικά 17.320 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Αριθμός
Μετοχών

Μέση Τιμή Κτήσης (ευρώ)

Συνολικό
Ποσό (ευρώ)

27/1/2021

5.827

4,996

29.111,77

28/1/2021

5.723

4,968

28.432,13

29/1/2021

5.770

4,968

28.667,00

Σύνολο

17.320

4,977

86.210,90

Μετά τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρία κατέχει πλέον  880.714  ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,2022% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v