Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Στο 15,01% το ποσοστό του Παναγιώτη Τρουμπούνη

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη και  ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, και σε συνέχεια των από 15.02.2021 και 12.02.2021 γνωστοποιήσεων που εστάλησαν στην Εταιρεία κατά τις αυτές ως άνω ημερομηνίες, από τον κ. Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου με σχετικά αντίστοιχα Έντυπα Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, ότι:

(α) ο κ. Παναγιώτης Τρουμπούνης προέβη την 1η Ιουλίου 2020 σε αγορά 2.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να επέλθει συνεπεία της ως άνω αποκτήσεως μεταβολή μεγαλύτερη από 3% στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος, και ειδικότερα το ποσοστό αυτού να ανέλθει από 12,997% σε 13,016% και

(β) ο κ. Παναγιώτης Τρουμπούνης προέβη την 10η Φεβρουαρίου 2021 σε αγορά 2.597 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα συνεπεία της ως άνω αποκτήσεως το ποσοστό του εν λόγω μετόχου να υπερβεί το 15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ειδικότερα το ποσοστό αυτού να ανέλθει από 14,98% σε 15,01%.

Κατόπιν τούτων ο κ. Παναγιώτης Τρουμπούνης κατέχει άμεσα 1.575.695 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,01% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ασπρόπυργος, 15 Φεβρουαρίου 2021
Για την «MEVACO A.E.»  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v