Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετοχική μεταβολή

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 10.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 07.05.2021 μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc. 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Πρόσθετες πληροφορίες Η εταιρεία Paulson & Co. Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v