Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (άρθρο 10 (η))
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει για τις γνωστοποιήσεις, που της
κοινοποιήθηκαν στις 21.06.2021 από μέτοχό της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED), και
υπόχρεα πρόσωπα (ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης
καθώς και Σ. Μπρέγιαννος και Α. Εξάρχου), σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου, βάσει
των διατάξεων του ν. 3556/2007 (άρθρα 9 και 10 (η)) και ενόψει της διεξαγωγής της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 22.06.2021, και τυχόν επαναληπτικής ή και
μετ’ αναβολή αυτής, και συγκεκριμένα:
Α. Η GREENHILL INVESTMENTS LIMITED μέτοχος της Εταιρείας (η οποία ελέγχεται από την
ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται, από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και
Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 18.06.2021 πληρεξούσιό της, για το
σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 54.815.876, δηλαδή ποσοστό
25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τους κ.κ. Σωτήριο Μπρέγιαννο και
Αλέξανδρο Εξάρχου, οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της GREENHILL
INVESTMENTS LIMITED συναφώς και της ICEBERG CAPITAL LIMITED και των κ.κ. Δημητρίου
Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη κατέρχεται του ορίου του 5%.
Β. Τα φυσικά πρόσωπα, κ.κ. Σωτήριος Μπρέγιαννος και Αλέξανδρος Εξάρχου, προκειμένου να
συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και να ψηφίσουν
κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, σύμφωνα με τα σχετικά πληρεξούσια, ως πληρεξούσιοι των
παραπάνω μετόχων, συγκεντρώνουν 54.815.876 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 25,5824% επί
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλ. υπέρβαση του ορίου 25%.
Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει την 22.06.2021 μετά το πέρας της Συνεδρίασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής.
Η εν λόγω ανακοίνωση περιέχει πιστή μεταφορά των στοιχείων που κοινοποίησαν στην Εταιρεία
τα υπόχρεα πρόσωπα με τις από 21.06.2021 γνωστοποιήσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 9 και 10 του ν. 3556/2007 ως ισχύει.

Κηφισιά, 22.06.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v