Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι η εταιρεία PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED, νομικό πρόσωπο που κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26, δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (μη εκτελεστικός και μη ασκών διευθυντικά καθήκοντα), στις 29/09/2021 απέκτησε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή 85.734 κοινές μετοχές έκδοσης της Εταιρείας με συνολικό αντίτιμο 30.006,90 ευρώ και μέση τιμή κτήσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Tο ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 29/09/2021η ως άνω εταιρεία ανέρχεται στο 19,82% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι με την ως άνω συναλλαγή - για την οποία, μετά από σχετικό αίτημα, δόθηκε η από 27/9/2021 έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 - δεν επήλθε μεταβολή του εννόμου συμφέροντος ουσιωδώς, λόγω της ελάχιστης και επουσιώδους μεταβολής του ποσοστού (από 19,27% σε 19,82%) και αφετέρου αφορούσε προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η οποία δεν επηρέασε την επενδυτική εικόνα της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v