Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μετοχική μεταβολή

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ' άρθρο 9 και 10 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 19.10.2021 (σε συνέχεια και της από 15.10.2021 γνωστοποίησης), από μετόχους της και υπόχρεα πρόσωπα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ως ακολούθως:

Ημερομηνία μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου: 12.10.2021

Η μέτοχος KILOMAN HOLDINGS LIMITED (“Kiloman”) η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Δ. Μπάκο και Ι. Καϋμενάκη, αναφορικά με τις από 03.08.2021 και 15.10.2021 γνωστοποιήσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007, σε συνδυασμό με σημαντική μεταβολή στο ποσοστό και στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενημέρωσε ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) διαμορφώθηκε από 26,6751% σε 29,7841% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Συναφώς με τα ανωτέρω και μετά την προαναφερθείσα απόκτηση μετοχών της Εκδότριας από την Kiloman καθώς και την από 03.08.2021 γνωστοποίησή της, αναφορικά με τη συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εκδότρια τα νομικά πρόσωπα Κiloman και GREENHILL INVESTMENTS LIMITED (“Greenhill”), διευκρινίζεται ότι οι απώτατοι ελέγχοντες (τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Μπάκος και Καϋμενάκης), καθώς και όλες οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα KILOMAN HOLDINGS LIMITED, GREENHILL INVESTMENTS LIMITED και ICEBERG CAPITAL LIMITED) κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, 103.705.802 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια, δηλ. ποσοστό 29,7841% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Επίσης σημειώνεται ότι η Greenhill κατέχει στην Εκδότρια άμεσα 54.815.876 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 15,7430% και έμμεσα 48.889.926 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 14,0411% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Συγκεκριμένα :

Το νομικό πρόσωπο ICEBERG CAPITAL LIMITED (“Iceberg”), η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Δ. Μπάκο και Ι. Καϋμενάκη, ενημέρωσε ότι το συνολικό ποσοστό που ελέγχει εμμέσως διαμορφώθηκε από 29,009% σε 29,7841% (ήτοι 103.705.802 μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Τα φυσικά πρόσωπα, κ.κ. Δ. Μπάκος και Ι. Καϋμενάκης, οι οποίοι είναι οι απώτατοι ελέγχοντες όλων των νομικών προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω, και δρουν συντονισμένα, ενημέρωσαν ότι το συνολικό ποσοστό που ελέγχουν εμμέσως διαμορφώθηκε από 29,009% σε 29,7841% (ήτοι 103.705.802 μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v