Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 2 Δεκεμβρίου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS)
ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 1.12.2021, απέκτησε μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνών 20.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης
€14,8920 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €297.839,73. Οι αποκτήσεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την
επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά
7.688.983 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,3810% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v