Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

    Άγιος Στέφανος, 04 Ιανουαρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία «KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED» και τον κο. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στις 3.1.2022, η CRYRED INVESTMENTS LIMITED, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, αγόρασε και απέκτησε το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η Competrol Establishment Cyprus Limited στην Chipita Foods Α.Ε. (εφεξής η «Chipita Foods»), μέσω της οποίας η Competrol Establishment και η Competrol Establishment Cyprus Limited ασκούσαν έμμεσο έλεγχο στο 95,05% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, κατέχει άμεσα την CRYRED INVESTMENTS LIMITED. Ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος κατέχει άμεσα την KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED. Πέραν των ανωτέρω, δεν επήλθε κάποια άλλη μεταβολή.

Ως αποτέλεσμα, η πλήρης αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία είναι η εξής:

 

Όνομα/Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος

95,05%

__

95,05%

KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED

95,05%

__

95,05%

CRYRED INVESTMENTS LIMITED

95,05%

__

95,05%

Chipita Foods S.A.

95,05%

__

95,05%

Chipita Holdings Limited

95,05%

__

95,05%

Givenrise Investments Limited

95,05%

__

95,05%

 

Ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος είναι ο μοναδικός μέτοχος της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED είναι η μοναδικός μέτοχος της CRYRED INVESTMENTS LIMITED. Η CRYRED INVESTMENTS LIMITED κατέχει άμεσα ποσοστό 91.514% των δικαιωμάτων ψήφου στην Chipita Foods. Η Chipita Foods είναι η μοναδικός μέτοχος της Chipita Holdings Limited, η οποία με τη σειρά της είναι η μοναδικός μέτοχος της Givenrise Investments Limited. Η Givenrise Investments Limited κατέχει άμεσα ποσοστό 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

 

Συνολικά, ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος ελέγχει έμμεσα ποσοστό 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

 

Κατόπιν τούτου, πληρώθηκαν οι όροι για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει. Η υποβολή της δημόσιας πρότασης θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και κανονισμών.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v