Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Αυλώνας Αττικής, 02/02/2022Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 , ότι ο κος Νέστορας  Παπαθανασίου, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 31/01/2022 σε αγορά 13.660 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 23.882,60 ευρώ.

(Μέση τιμή : 1,74836017569 ευρώ)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v