ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της των από 30.5.2008, 23.4.2010, 17.5.2011, 26.6.2012, 29.5.2013 και 5.6.2015 αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας, ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας στο προσωπικό και συγκεκριμένα η Εταιρία προέβη μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE και του Αποθετηρίου, σε διάθεση 65.134 ιδίων μετοχών στο προσωπικό με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αποφασίστηκαν στην από 17.10.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατανομής των ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε στην από 19.10.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία διάθεσης 22.796,90 ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 13/12/2016 με την μεταβίβαση των μετοχών στους λογαριασμούς των υπαλλήλων ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v