ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ενυπόθηκο ομολογιακό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» προέβη στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης , το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα έξι εκατομμύρια (€ 36.000.000), διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός ( € 1,00) εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο, με τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και «EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν, με την εγγύηση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. και της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ (100% θυγατρική της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΕ).

Εκ του ως άνω κεφαλαίου, ποσοστό 88,6% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 11,4% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v