Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά μετοχών από στέλεχος

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., προέβη στην ακόλουθη συναλλαγή:

την Τετάρτη 24/06/2020, αγόρασε 2.380 (δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα) μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 3,70 ευρώ

Με τις ως άνω αγορές, το σύνολο των άμεσων και έμμεσων μετοχών της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. που κατέχει ο κύριος Διαμαντόπουλος, ανέρχεται σε 110.000 μετοχές (ποσοστό 0,39994% του συνόλου των μετοχών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v