Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Αγορά μετοχών από συνδεόμενο νομικό πρόσωπο

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από σχετικές
γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών»,
η PRESKONGO LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, Β’ Αντιπρόεδρο,
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 28.01.2021 σε αγορά, 200.000 μετοχών της
Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.992.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v