Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Ακύρωση και διαγραφή ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Ακύρωσης και Διαγραφής Ιδίων Μετοχών
Η εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (στο εξής η
Εταιρία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 27/04/2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την
ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 53.454 ιδίων μετοχών, ονομαστικής
αξίας 0,63 Ευρώ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το
ποσό των 33.676,02 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)
του Καταστατικού της.
Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 09/02/2021 - 22/02/2021, με μέση τιμή
αγοράς 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 21/05/2019) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων
Μετοχών.
Μετά την ως άνω μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.720.141,41 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.539.907 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,63 Ευρώ η κάθε μία .
Στις 03/08/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 87814/03-08-2021
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5
του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε σχετικά κατά την
συνεδρίαση της 11/08/2021.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο
Αθηνών των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η Δευτέρα 16/08/2021, ημερομηνία κατά την
οποία παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 53.454 μετοχών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-8119655, 216-2001381, e-mail: [email protected]).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v