ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: Ολοκλήρωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε., (στο εξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16η Ιουλίου 2021 ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία εκποίησης των 9.893 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από τις ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,30 σε €6,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 8.733.183.280 σε 436.659.164 (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή προς είκοσι (20) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2017 και την καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμ. 80874/20.07.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας,

β) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €6,00 σε €99,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 831.059.164 σε 50.367.223 (reverse split), σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή προς δεκαεξίμισι (16,5) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 07.04.2021 και την καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ αριθμ. 42494/09.04.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας

ανακοινώνει ότι η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί – και συγκεκριμένα το ποσό των €0,0805 ανά μετοχή στους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων όπως προκύπτουν από την παραπάνω υπό στοιχείο (α) εταιρική πράξη και το ποσό των €1,3279 ανά μετοχή στους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων όπως προκύπτουν από την παραπάνω υπό στοιχείο (β) εταιρική πράξη, θα πραγματοποιηθεί την 24/08/2021, από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πληρώτρια Τράπεζα») μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σε δύο διακριτές χρηματικές διανομές για κάθε εταιρική πράξη από την οποία προήλθαν τα κλασματικά υπόλοιπα, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του μέσω πιστωτικού ιδρύματος/επιχείρησης επενδύσεων που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, η καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα διενεργηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας την 01.08.2017 και 15.04.2021 ως Ημερομηνίες Καταγραφής (Record Dates) αντιστοίχως για κάθε μια από τις ανωτέρω εταιρικές πράξεις.

Για κάθε πληροφορία οι Mέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 373 93 01, 210 328 87 37 και 210 333 50 39).

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v