Παπουτσάνης: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή
των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021 απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 10/9/2021 προέβη στην αγορά 1.500 ιδίων
μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,1933 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR
3.290.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA
FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.
Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 6.600 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,024%
του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών)
από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v