Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Αγορές μετοχών από Π. Τρουμπούνη

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 4 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 17.09.2021 σχετικής γνωστοποίησης που εστάλη στην Εταιρεία την 17.09.2021 από τον κ. Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου, ότι το ως άνω φυσικό πρόσωπο προέβη την 15η Σεπτεμβρίου 2021 σε αγορά 2.000 κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να επέλθει, συνεπεία της ως άνω αποκτήσεως, μεταβολή μεγαλύτερη από 3% στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος, και ειδικότερα το ποσοστό αυτού να ανέλθει από 16,008% σε 16,027%.Κατόπιν τούτων, ο κ. Παναγιώτης Τρουμπούνης κατέχει άμεσα 1.682.874 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,027% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v