Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO: Ανακοίνωση για απόκτηση ιδίων μετοχών

Με την παρούσα η εταιρεία VIDAVO A.E. προβαίνει σε διόρθωση της με ημερομηνία 5-10-2021 ανακοίνωσης και των δύο ανακοινώσεων με ημερομηνίες 29-11-2021, που αφορούν σε απόκτηση ίδιων μετοχών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία VIDAVO A.E. ανακοινώνει ότι διορθώνει τις ως άνω ανακοινώσεις και ενημερώνει ότι δυνάμει της από 16-06-2021 απόφασης, η εταιρεία απέκτησε: 1) στις 4-10-2021 ενενήντα (90) ίδιες μετοχές με μέση τιμή απόκτησης 4,40 ευρώ και συνολική αξία 396,00 ευρώ, 2) στις 11-10-2021 δέκα (10) ίδιες μετοχές με μέση τιμή απόκτησης 4,48 ευρώ και συνολική αξία 44,80 ευρώ, 3) στην 1-11-2021 εξήντα (60) ίδιες μετοχές με μέση τιμή απόκτησης 4,88 ευρώ και συνολική αξία 292,80 ευρώ.

Περαιτέρω σε συνέχεια της με ημερομηνία 16-06-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η εταιρεία VIDAVO A.E. απέκτησε στις 25-11-2021 πενήντα (50) ίδιες μετοχές με μέση τιμή απόκτησης 4,80 ευρώ και συνολική αξία 240,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v