Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Μεταβίβαση μετοχών λόγω γονικής παροχής

Η εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (η «Εταιρεία» ή η «MEDICON HELLLAS A.E») ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις Εγκυκλίους υπ Ά αρίθμ. 33 και 37 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον μέτοχο κ. Ιωάννη Πράσινο στις 9/12/2021, ολοκληρώθηκαν την 9η/12/2021 όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση, λόγω γονικής παροχής στον υιό του Δαυίδ Πράσινο, των 82.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της MEDICON HELLLAS A.E σε τιμή 3,29€, που αντιστοιχούν στο 1,8553% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τις μετοχές κατείχε ο κος Ιωάννης Πράσινος, στην ατομική του μερίδα, και τις μεταβίβασε σε ατομική μερίδα του Δαυίδ Πράσινου.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης: 1. το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του κ. Δαυίδ Πράσινου στο μετοχικό κεφάλαιο της MEDICON HELLLAS A.E, που εμφανίζεται σε ατομική του μερίδα μεταβάλλεται από 0,000% σε 1,8553%, το οποίο αντιστοιχεί σε 82.000 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των 4.419.616

2. το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του κ. Ιωάννη Πράσινου στο μετοχικό κεφάλαιο της MEDICON HELLLAS A.E, που εμφανίζεται σε ατομική του μερίδα μεταβάλλεται από 5,0029% σε 3,1476%, το οποίο αντιστοιχεί σε 139.112 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των 4.419.616

Η παραπάνω γνωστοποίηση, πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v