Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.: Γνωστοποίηση Αγοράς ιδίων μετοχών (06/11/2023)...

Αθήνα, 07.11.2023

Αγορά ιδίων μετοχών (06/11/2023)

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σε εκτέλεση της από 27.04.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ότι προέβη στις 6 Νοεμβρίου 2023, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,943 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.715,01 ευρώ.

H Εταιρεία κατέχει σήμερα 391.129 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,09% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v