ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με την παρούσα γνωστοποιεί ότι στις 30 Απριλίου 2024 τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα απέκτησαν, μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over The Counter transactions), μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Αριθμός Μετοχών

Αξία Μετοχών

(σε Ευρώ)

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

138.456

3.760.464,96

Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

13.196

358.403,36

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

13.177

357.887,32

Γεώργιος Ι. Προυσανίδης

Νομικός Σύμβουλος &

Γραμματέας Δ.Σ.

5.913

160.597,08

Μιχάλης-Ματθαίος Ι.Ε. Στειακάκης

Γενικός Διευθυντής Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων

5.045

137.022,20

Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

4.031

109.481,96

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω υπόχρεα πρόσωπα απέκτησαν τις μετοχές της Εταιρείας κατόπιν άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στην τιμή χορήγησης (Grant Price) των Ευρώ 13,47 ανά μετοχή σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου 2023.

Επιπρόσθετα, στις 30 Απριλίου 2024 ο κ. Νικόλαος Κ. Γιαννακάκης, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Εταιρείας, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απέκτησε, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, 891 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας αξίας Ευρώ 24.199,56.

Οι αξίες των μετοχών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν υπολογιστεί βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Απριλίου 2024.

Η Εταιρεία διέθεσε μετοχές από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών που διαθέτει για την μεταβίβαση των μετοχών στους δικαιούχους.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

 

Μαρούσι, 2 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v