Στήνονται 18 επιτροπές για τα 25.000 «ορφανά» του ΣΔΟΕ

Συνολικά 54 εφοριακοί καλούνται να προχωρήσουν στην παραλαβή 25.000 υποθέσεων του ΣΔΟΕ που εκκρεμούν. Πώς θα παραληφθούν οι φάκελοι σε φυσική μορφή και τα CDs. Η κατηγοριοποίηση με βάση τον «βαθμό ενδιαφέροντος» και ο τεράστιος όγκος δουλειάς.

Στήνονται 18 επιτροπές για τα 25.000 «ορφανά» του ΣΔΟΕ

Η διάταξη νόμου ψηφίστηκε στο τέλος Ιουλίου. Προέβλεπε ότι περίπου 25.000 υποθέσεις οι οποίες είχαν παραμείνει στο ΣΔΟΕ μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ενώ είχε προηγηθεί η μεταφορά 4.000 καυτών φακέλων, θα είχαν παραληφθεί από τη ΓΓΔΕ εντός διμήνου.

Τρεις μήνες μετά, εκδόθηκε απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή για τη διαδικασία μεταφοράς των συγκεκριμένων υποθέσεων και την προτεραιοποίησή τους, ώστε από τις αρχές του 2017 να δρομολογηθεί και η διαδικασία ολοκλήρωσης των ελέγχων υποθέσεων, ορισμένες εκ των οποίων χάνονται στα βάθη του χρόνου.

Κίνδυνος παραγραφής διαβεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται. Ο νομοθέτης προέβλεψε τον Ιούλιο για την παράταση των προθεσμιών παραγραφής αυτών των υποθέσεων κατά τρία χρόνια. Τώρα, πώς θα παραληφθούν, πού θα αποθηκευτεί ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών σε φυσική μορφή, πότε -και εάν- θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτών των υποθέσεων, θα το δείξει ο χρόνος. Μιλάμε για 25.000 υποθέσεις, τα λεγόμενα «ορφανά» του ΣΔΟΕ, και όπως αναφέρουν πηγές της ΓΓΔΕ γεννάται ζήτημα ακόμα και για την αποθήκευση των δεδομένων που θα παραληφθούν. Ο νόμος όμως είναι νόμος και οι υποθέσεις πρέπει να παραληφθούν.

18 επιτροπές

Η απόφαση Πιτσιλή ορίζει ότι συγκροτούνται 18 επιτροπές παραλαβής των υποθέσεων ανά την Ελλάδα, οι οποίες θα απασχολήσουν συνολικά 54 τελωνειακούς και εφοριακούς υπαλλήλους. Πρακτικά για τους επόμενους μήνες, 54 υπάλληλοι του ελεγκτικού δυναμικού θα ασχολούνται με την παραλαβή υποθέσεων, ορισμένες εκ των οποίων αδιαμφισβήτητα δεν έχουν πλέον κανένα ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους όμως κρύβονται και «βαριές» υποθέσεις.

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ έχει κάνει ήδη μια πρώτη κατηγοριοποίηση των υποθέσεων αυτών. Τώρα οι Επιτροπές παραλαβής οι οποίες -βάσει της απόφασης- θα πρέπει να συντάσσουν πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής για κάθε μία εξ αυτών των υποθέσεων, τσεκάροντας εκ νέου την αξιολόγησή τους (με βαθμό ενδιαφέροντος από το 1 έως το 4) καλούνται να διεκπεραιώσουν έναν τεράστιο όγκο δουλειάς «το συντομότερο δυνατό».

Αναλυτικά, η απόφαση ορίζει ότι:

1. Κάθε Επιτροπή Παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. παραλαμβάνει το φυσικό αρχείο των υποθέσεων που τηρούνται, από αντίστοιχη Επιτροπή παράδοσης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

2. Εκάστη υπόθεση παραλαμβάνεται συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από το σύνολο των δεδομένων και στοιχείων (εντύπων και ηλεκτρονικών) που τη διαλαμβάνουν.

3. Για την παράδοση/παραλαβή εκάστης υπόθεσης συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής».

4. Κατά τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση μεταφέρθηκε στη Γ.Γ.Δ.Ε. παρίστανται και συνδράμουν την Επιτροπή Παραλαβής στην παραλαβή των υποθέσεων που χειρίζονταν.

Ειδικότερα, οι Επιτροπές Παραλαβής ελέγχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο εκάστης υπόθεσης, σε σχέση με αυτά που αναλυτικά και διακεκριμένα αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Ως εκ τούτου, για τα δεδομένα που αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. γίνεται ρητή αναφορά/μνεία αυτού στο πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου αναγραφή τους σε αυτό. Αυτονόητο είναι ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής του παρόντος αναγράφεται διακεκριμένα κάθε στοιχείο που δεν περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Τα CD

Ειδική διαδικασία παραλαβής προβλέπεται για τα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Παραλαμβάνονται μόνο εφόσον τα CD δεν είναι επανεγγράψιμα, οι ελεγκτές τσεκάρουν ότι οι υπολογιστές «διαβάζουν» τα αρχεία, αποθηκεύουν το περιεχόμενό τους στον σκληρό δίσκο και τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής μονογράφουν κάθε ένα CD. Συγκεκριμένα, στην απόφαση ορίζεται ότι σε περίπτωση παράδοσης/παραλαβής ηλεκτρονικών αρχείων, αυτή θα συντελείται με μαγνητικό δίσκο (CD), μη επανεγγράψιμο (Read only), που το περιεχόμενό του θα αφορά στη συγκεκριμένη μεταφερόμενη υπόθεση.

Στο σώμα του μαγνητικού δίσκου (CD) τίθενται μονογραφές από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής. Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD) που παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω περιγράφεται στο πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής με καταγραφή των παρακάτω επιπλέον στοιχείων: Προς τούτο, κατά την παραλαβή ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης (CD) αυτά ανοίγονται σε Η/Υ, προκειμένου να καταγραφούν τα ως άνω ζητούμενα στοιχεία. Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής» συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη και των δύο επιτροπών, σε τρία αντίγραφα, εκ των οποίων ένα παραδίδεται στην παραδίδουσα Επιτροπή, ένα στην παραλαβούσα Επιτροπή και ένα τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης.

Έκαστο «Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής» συνοδεύεται από αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών

Για υποθέσεις που αφορούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου, η παραλαβή των δεδομένων κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών του παραδιδόμενου φυσικού φακέλου (έντυπων και ηλεκτρονικών) που έχει χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα διενεργείται συγκεντρωτικά. Ελέγχεται μόνο η ύπαρξη των εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων προς και από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των συνημμένων αυτών χωρίς να διενεργείται φυλλομέτρησή τους. Ομοίως, και τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (CD) που εμπεριέχουν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής χωρίς να ανοίγονται και χωρίς να καταγράφονται τα στοιχεία τους στον σχετικό πίνακα του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής.

Σε περίπτωση οιασδήποτε αμφιβολίας ή δυσχερειών κατά την παράδοση/παραλαβή υπόθεσης, επανεξετάζεται η μεταφορά της στη Γ.Γ.Δ.Ε. σε μεταγενέστερο χρόνο, σημειώνει η εγκύκλιος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v