Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Κίνητρα για την παραγωγή έρευνας εντός της χώρας

Χρηματοδοτούνται μέλη ερευνητικών ομάδων για να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους. Έως 19.500 ευρώ η αμοιβή για τους νέους ερευνητές. Ποια επιστημονικά πεδία πριμοδοτούνται. Στα μέσα Ιανουαρίου η υποβολή των αιτήσεων.

Κίνητρα για την παραγωγή έρευνας εντός της χώρας

Άλλο ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της έρευνας αλλά και στην ανακοπή του brain drain τίθεται σε εφαρμογή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ).

Πρόκειται για τη δράση "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" (κύκλος Β), μέσω της οποίας θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές καλούνται να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση τις ερευνητικές τους προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών ερευνητικών φορέων σε διάστημα 15 μηνών.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού "Συστήματος Υποβολής", η διεύθυνση του οποίου θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση της οριστικής πρόσκλησης προεπιλογής. Εκτιμάται ότι το "Σύστημα Υποβολής" θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες.

Κάθε ερευνητική ομάδα που θα υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να αποτελείται από δύο Υπότροφους Ερευνητές και έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στη σύνθεση της ομάδας, μπορεί να μετέχει και ένας Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των μελών της ερευνητικής ομάδας μπορεί να ανέλθει στα τέσσερα άτομα.

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας, η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 19.500 ευρώ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 15.000 ανά άτομο. Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 7.000 και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο από τα ακόλουθα Επιστημονικά πεδία:

- Επιστημονικό Πεδίο 1. Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

- Επιστημονικό Πεδίο 3. Γεωργικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 4. Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 6. Κοινωνικές Επιστήμες

- Επιστημονικό Πεδίο 7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω πεδία εξειδικεύονται περαιτέρω σε Επιστημονικούς Τομείς (υποπεδία) και Επιστημονικές Εξειδικεύσεις βάσει του συστήματος κατανομής που ακολουθεί η "Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων" της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και η "Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών" αυτής.

Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v