Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρηματοδότηση ερευνητών για να μείνουν στην Ελλάδα

Ανοίγει αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές». Το σχήμα της ερευνητικής ομάδας και οι αμοιβές.

Χρηματοδότηση ερευνητών για να μείνουν στην Ελλάδα

Έως 45.500 ευρώ θα λάβουν οι ερευνητικές ομάδες, των οποίων οι προτάσεις θα τύχουν χρηματοδότησης από τη νέα δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β», που υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των ερευνητών στην Ελλάδα και της αντιμετώπισης του brain drain.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης, η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από αύριο 16 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Φεβρουαρίου. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίζεται ως διαδικασία προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων, καθώς στη συνέχεια θα υπάρξει η οριστική επιλογή και η χρηματοδότηση αυτών που θα προκριθούν.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Υποβολής.

Βάσει του προϋπολογισμού, θα χρηματοδοτηθούν κατ' ελάχιστον 444 ερευνητικές ομάδες, των οποίων οι προτάσεις θα αφορούν ένα από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

Επιστημονικό Πεδίο 1. Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

Επιστημονικό Πεδίο 3. Γεωργικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 4. Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 6. Κοινωνικές Επιστήμες

Επιστημονικό Πεδίο 7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες

Σύνθεση ερευνητικής ομάδας

Κάθε ερευνητική ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από δύο Υπότροφους Ερευνητές και έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Υπότροφοι Ερευνητές νοούνται υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, που δεν είναι μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (εν ενεργεία ή ομότιμα) των ΑΕΙ ή Ερευνητές (εν ενεργεία ή ομότιμοι) ή συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12 του ν. 4386/2016 ή ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ σε οπουδήποτε ίδρυμα της χώρας.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος νοείται το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (εν ενεργεία ή ομότιμο) των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής (εν ενεργεία ή ομότιμος) ή το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ/ΕΠ των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12 του ν. 4386/2016. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης/Επιστημονικού Υπευθύνου.

Στη σύνθεση της ομάδας μπορεί να μετέχει και ένας Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των μελών της ερευνητικής ομάδας μπορεί να ανέλθει στα τέσσερα άτομα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον ένας εκ των Υποτρόφων Ερευνητών πρέπει να είναι νέος ερευνητής. Ως νέοι ερευνητές νοούνται οι Υπότροφοι Ερευνητές που είναι υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ ή και διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους.

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δε μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης είναι 15 μήνες και όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας θα πρέπει να συμμετέχουν στο σύνολο της διάρκειας του έργου.

Οι αμοιβές

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας, η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:

α) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, σε 19.500 ευρώ ανά άτομο.

β) Για τους υποψήφιους διδάκτορες, σε 15.000 ευρώ ανά άτομο.

Ως ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας (υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας) λαμβάνεται αυτή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της ερευνητικής πρότασης.

γ) Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 7.000 και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

Τα τελικά παραδοτέα

Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα τελικά παραδοτέα είναι:

(α) η παρουσίαση μιας κοινής, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευσης σε τουλάχιστον ένα διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και

(β) τουλάχιστον μία κοινή, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Αναφορικά με τη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, αρκεί η αποδοχή του προς δημοσίευση (accepted paper).

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v