Πού κρίνεται το «παζάρι» για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

Πιθανή η παράταση στο διαγωνισμό αν δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις για την αναλυτική χωρική οργάνωση του ακινήτου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν οι προσφορές.

Πού κρίνεται το «παζάρι» για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες θα καθοριστεί η λεπτομερής ανάπτυξη του Ελληνικού και της έκτασης που θα καταλαμβάνει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort Casino – IRC) θα κρίνουν και την τελική προσφορά των υποψηφίων, για την άδεια καζίνο, αλλά και πιθανές παρατάσεις του διαγωνισμού.

Οπως προκύπτει από την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού για την 30ετή παραχώρηση της άδειας καζίνο στο πρώην αεροδρόμιο, που δημοσιεύθηκε χθες στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τις ΚΥΑ θα καθορισθούν ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής την ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης, η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, οι περιβαλλοντικοί όροι της εφαρμογής του ΣΟΑ (σ.σ. Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία του Μητροπολιτικού Πόλου.

Στην προκήρυξη αναφέρεται πως «με όμοιες αποφάσεις θα εγκριθούν, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής, και οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υπάρχουν στις ζώνες ανάπτυξης ή σε τμήματα αυτών, υστέρα από υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών και γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού».

Επισημαίνεται πως «δεδομένου ότι οι Προσφορές θα υποβληθούν μετά την έκδοση των ΚΥΑ, το σχέδιο της Σύμβασης Ακινήτου θα επικαιροποιηθεί ώστε να αποτυπώνει το Ακίνητο με τις διαστάσεις, καθώς και τους όρους και περιορισμούς που θα προβλέπει η αντίστοιχη ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως του χρόνου έκδοσης των ΚΥΑ, η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος να εκτιμηθούν από τους Διαγωνιζόμενους τα νέα δεδομένα καθώς και οι παράμετροι της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Ακινήτου που συνδέονται με το Ακίνητο, όπως αυτό θα έχει τελικώς καθορισθεί».

Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ μέχρι τις 22 Απριλίου, ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών, τότε θα υπάρξει παράταση όπως ξεκαθαρίζεται. Σημειώνεται πως πέραν των λεπτομερών όρων δόμησης, σημαντικότατο στοιχείο για τους υποψηφίους είναι οι εμπορικοί όροι που θα συμφωνήσουν με την Lamda Development του ομίλου Λάτση.

Από την προκήρυξη προκύπτει πως η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου βαθμολογείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. αρχικό τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30 εκατ. ευρώ).

Β. Συνολικό Ετήσιο Τίμημα, το οποίο υπολογίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία των ποσών που θα συμπληρωθούν από τον διαγωνιζόμενο στον Πίνακα Ετήσιου Τιμήματος για κάθε ημερολογιακό έτος, από το τρίτο (3ο) μέχρι και το εικοστό πέμπτο (25ο), της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης. Αυτό ουσιαστικά καλούνται να καθορίσουν οι διαγωνιζόμενοι χωρίς μίνιμουμ ποσό.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του αρχικού τιμήματος και του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από τους διαγωνιζομένους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει κάθε προσφορά για την άδεια καζίνο είναι οι εξής:

1) Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο διεθνούς εμβέλειας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 τραπέζια, 1.200 παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει συνολική επιφάνεια καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τετραγωνικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των 15.000 τετραγωνικών μέτρων.

2) Ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών τουλάχιστον 60.000 τετραγωνικών μέτρων.

3) Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας 12.000 τετραγωνικών μέτρων.

4) Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000 τετραγωνικών μέτρων.


Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v