Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Δεύτερη ευκαιρία» με 10 εκατ. ευρώ για Ελληνες ερευνητές

Με πόρους του ΕΛΙΔΕΚ και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις ερευνητών που διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, έμειναν εκτός προγραμμάτων.

«Δεύτερη ευκαιρία» με 10 εκατ. ευρώ για Ελληνες ερευνητές

Μια δεύτερη ευκαιρία χρηματοδότησης παρέχεται σε ερευνητές που συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Το κενό αυτό καλύπτεται πλέον με πόρους του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), τα οποία θα διαθέσουν 10 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δράσης Επιστήμη και Κοινωνία. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου.

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων ερευνητών, οι οποίοι έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2017 και μετά, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειάς του κατά την εκάστοτε προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους εν λόγω ερευνητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου την Πρόταση ERC (ή νεότερη εκδοχή αυτής) σε επόμενη προκήρυξη του ERC. Στο πλαίσιο της προκήρυξης, τελικό παραδοτέο του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου θα είναι η εκ νέου υποβολή της Πρότασης ERC (ή νεότερης εκδοχής αυτής) σε επόμενη προκήρυξη του ERC με Φορέα Υποδοχής έναν εκ των οριζόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2α του Ν. 4429/2016 ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας.

Το προτεινόμενο Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της προκήρυξης θα πρέπει να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος μπορεί να είναι ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή Ερευνητικό Κέντρο - Ινστιτούτο (ΕΚ-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) της χώρας.  Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο ανέρχεται στο ύψος των 250.000 ευρώ, με χρονική διάρκεια υλοποίησης 12 ή 24 μηνών.

Αμοιβή μελών της Ερευνητικής Ομάδας

Η συνολική μηνιαία αμοιβή των μελών της Ερευνητικής Ομάδας διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, η συνολική μηνιαία αμοιβή πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον ίση με το 90% των αποδοχών του Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας (άρθρο 18 παρ. 12 Ν. 4310/2014) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ (πλέον των εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ αναλόγως του καθεστώτος απασχόλησης).

β) Για Επιστημονικούς Συνεργάτες (Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) ή/και Τεχνικό/υποστηρικτικό προσωπικό, η συνολική μηνιαία αμοιβή α) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1.100 ευρώ. (πλέον ΦΠΑ ή/και εργοδοτικών εισφορών), για σύμβαση έργου/ παροχή υπηρεσιών, β) πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν. 4354/2015, για ΙΔΟΧ.

γ) Για τα μέλη ΔΕΠ/ ερευνητές και τα λοιπά μέλη της ΕΟ που αποτελούν μόνιμο προσωπικό του ΦΥ ή του ΣΦ, η συνολική μηνιαία αμοιβή πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β Ν. 4354/2015 περί ανώτατου ορίου αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και να μην υπερβαίνει τα 500 και 250 ευρώ, αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v