Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πότε υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη της Επ. Ανταγωνισμού

Σε ισχύ ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη και το προσωπικό της ανεξάρτητης αρχής. Για πόσο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται σε πρώην μέλη της να εκπροσωπούν διαδίκους.

Πότε υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη της Επ. Ανταγωνισμού

Με καθυστέρηση εννέα ετών, εκδόθηκε ο νέος κώδικας δεοντολογίας και κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο κώδικας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού της ανεξάρτητης αρχής θα έπρεπε να είχε εκδοθεί από το 2011, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος 3959/2011. Παρ' όλα αυτά, η νέα του μορφή οριστικοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν και χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος β' Αρ. Φύλλου 598).

Σύμφωνα με το άρθρο 16 που αφορά τις δραστηριότητες των μελών μετά την αποχώρησή τους, ορίζεται ότι μετά τη λήξη της θητείας τους ή την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται να παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες χειρίστηκαν οι ίδιοι ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λήξη της θητείας τους ή την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους, να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την εκπροσώπηση των διαδίκων σε αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισμού, οι οποίες ασκούνται μετά την έκδοση απόφασης παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Επίσης στον κώδικα επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποχρεούνται να δηλώνουν αμελλητί τυχόν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της εξέτασης μιας εκκρεμούσας υπόθεσης.

Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται κάθε κατάσταση στην οποία κάποιο μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον οικονομικής ή μη φύσεως, το οποίο μπορεί εύλογα να θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του να ενεργήσει με αμεροληψία και ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ενδεικτικά, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων:

α) όταν ένα από τα μέρη ή άλλο συνδεόμενο με την υπόθεση πρόσωπο έχει την ιδιότητα του συζύγου ή συγγενούς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία, μεν, γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου, δε, μέχρι και τετάρτου βαθμού, ή είναι πρόσωπο με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα

β) ενόψει της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητάς τους

γ) ως αποτέλεσμα των οικονομικών τους συμφερόντων, όπως αυτά εκδηλώνονται, ιδίως μέσω της κατοχής διαφόρων ειδών χρηματοπιστωτικών μέσων σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε εκκρεμούσα υπόθεση.

Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους στη σχετική υπόθεση.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αρχών ανταγωνισμού άλλων χωρών. Ως προς τη άσκηση συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, ο κώδικας ορίζει ότι τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα και επιστημονικές μελέτες και να ομιλούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνέδρια, σεμινάρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις.

Άρθρα, μελέτες και παρουσιάσεις που αναφέρονται στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατατίθενται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενσωματωθεί στη βιβλιοθήκη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, απαγορεύονται οποιαδήποτε άρθρα, σχόλια, μελέτες, παρουσιάσεις ή δηλώσεις για υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατά τη δημοσίευση άρθρων ή μελετών καθώς και κατά την πραγματοποίηση παρουσιάσεων, ο συγγραφέας ή ομιλητής αναφέρει την ιδιότητά του, εκθέτοντας ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις του και δεν εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v