Υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά οι λογαριασμοί ρεύματος και αερίου

Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας η αποστολή και η πληρωμή λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ΠΝΠ. Αλλαγές και στις νέες συμβάσεις προμήθειας. Παρατάσεις προθεσμιών σε έργα ΑΠΕ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αγορά υλικών και ανταλλακτικών των ενεργειακών εταιρειών.

Υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά οι λογαριασμοί ρεύματος και αερίου

Υποχρεωμένες είναι από σήμερα οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και να συνάπτουν με τον ίδιο τρόπο νέες συμβάσεις παροχής ενέργειας με τους καταναλωτές.

Πρόκειται για τις κύριες αλλαγές που φέρνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Επιπλέον, και σύμφωνα με άλλες διατάξεις, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε επιχειρήσεις ή καταστήματα να προμηθεύουν με ανταλλακτικά και υλικά τις ενεργειακές εταιρείες, προκειμένου οι τελευταίες να λειτουργούν αδιάλειπτα. Εξάλλου με την ίδια ΠΝΠ δίνονται παρατάσεις σε άδειες και προσφορές σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ, οι οποίες έληγαν κι εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών, οι παραγωγοί δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Ηλεκτρονικά λογαριασμοί και συμβάσεις

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές και τις σχέσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με τους καταναλωτές, η νέα ΠΝΠ ορίζει ότι οι εταιρείες αυτές υποχρεώνονται «να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων:

1. κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας,

2. για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας,

3. για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, της σύμβασης Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

4. για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες,

5. για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης και

6. για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, εμπρόθεσμη ή μη.

Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις προμήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της».

Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών

Επίσης με άλλες διατάξεις της ΠΝΠ, «εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, κατά παρέκκλιση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις, «η επιχείρηση ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ εξαίρεση αυτή προμήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ενεργειακής εταιρείας, αποκλειστικά με σκοπό την παράδοση των ζητούμενων υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα και με προσωπικό που είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Παρατάσεις για έργα ΑΠΕ

Η ΠΝΠ προβλέπει και μέτρα διευκόλυνσης για σταθμούς παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, προκειμένου να προλάβουν προθεσμίες για τη λειτουργία των επενδύσεων τους.

Έτσι, παρατείνονται κατά έξι μήνες:

1. H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες λήγουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

2. Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149), με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

Επίσης παρατείνονται κατά τέσσερις μήνες:

1. H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιμαστική, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3. Η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), καθώς και ειδικά για το παρόν έτος η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.

4. Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή κανονικής, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Ακόμη παρατείνεται κατά δύο μήνες η προθεσμία για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του ν. 4152/2013 (Α' 107), το πέρας της οποίας εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

 

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v