Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κίνητρα για επενδύσεις σε startups και τεχνολογικό εξοπλισμό

Έκπτωση στο 50% επί των κεφαλαίων που θα επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις προβλέπεται για τους επενδυτικούς «αγγέλους». Στο 100% η έκπτωση των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε R&D.

Κίνητρα για επενδύσεις σε startups και τεχνολογικό εξοπλισμό

Φορολογικές εκπτώσεις σε «επενδυτικούς αγγέλους», προκειμένου να επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις προβλέπονται σε σχέδιο  νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη βουλή.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

Το παραπάνω εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή , μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις  κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι η  εισφορά κεφαλαίου  εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της ρύθμισης, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,  θα καθοριστούν  με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Η ταυτοπροσωπία

Τονίζεται ότι «ταυτότητα» νεοφυούς επιχείρησης θα αποκτούν όσες επιχειρήσεις εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων που θα συσταθεί με βάση τον ίδιο νόμο.

Η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο θα γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), θα καθοριστούν  όλα τα ειδικότερα θέματα για τα απαιτούμενα στοιχεία του Μητρώου και την τήρησή τους, η διαδικασία εγγραφής/διαγραφής των επιχειρήσεων σε αυτό, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ως νεοφυής (startups) επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Ακολούθως, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις στην κείμενη νομοθεσία αφορούν σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή μόνο επί των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο εν λόγω Μητρώο.

Μεγάλη έκπτωση στις τεχνολογικές δαπάνες

Με το ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%.

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων δαπανών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v