Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κίνητρα σε επιχειρήσεις για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας

Ανοιχτή η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Ποιες μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Τα όρια του προϋπολογισμού και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Κίνητρα σε επιχειρήσεις για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας

Τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για να ενταχθούν στα clusters καινοτομίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός» (ΣΣΚ/ΦΑ) προβλέπει η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής πρόσκλησης προς τους φορείς αρωγούς και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως και τις 12 Μαρτίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 34,68 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται στους θεματικούς τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της εθνικής RIS3 και στις περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων τα 4,542 εκατ. ευρώ αφορούν την αγροδιατροφή.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης πρόσκλησης: “Φορέας Αρωγός”. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας διαμορφώνεται από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Αντίστοιχα ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας διαμορφώνεται από 50.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας της δράσης, είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή
 • Βιοεπιστήμες και Υγεία/Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να υποβάλλουν αιτήσεις, οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να μην είναι δικαιούχοι – φορείς αρωγοί στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός».
 • Ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων (επιχειρήσεων - μελών ή μη μελών του ΣΣΚ) ανά πρόταση ΣΣΚ να είναι 10 εκ των οποίων 5 μικρομεσαίες.
 • Να συμμετέχουν το πολύ σε 3 προτάσεις ΣΣΚ ως δικαιούχοι και σε μία ως υπεργολάβοι υπό την προϋπόθεση ότι οι ΣΣΚ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό θεματικό τομέα της RIS3.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016. Για τις προτάσεις στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες

Στις επιδοτούμενες δαπάνες της δράσης, περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις, δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v