Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα δημοπράτηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος

Δημόσια διαβούλευση στο Τεύχος Προκήρυξης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στη ζώνη 410-430 MHz, για υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στενό το χρονοδιάγραμμα.

Νέα δημοπράτηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος

Με ιδιαίτερα στενό χρονοδιάγραμμα η Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος Προκήρυξης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στη ζώνη 410-430 MHz, μέσω του οποίου θα παρέχονται στην Ελληνική Επικράτεια Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Η ΕΕΤΤ έχει χορηγήσει ήδη μία άδεια στη συγκεκριμένη συχνότητα. Η συγκεκριμένη άδεια έχει ανατεθεί στον ΟΤΕ, όπου έχει ενεργοποιήσει το σύστημα TETRA, με το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην Αστυνομία. Από τη συγκεκριμένη συχνότητα παρέχονται υπηρεσίες φωνής και μικρός όγκος δεδομένων, κυρίως για αποστολή μηνυμάτων. Μάλιστα η άδεια αυτή λήγει σύντομα, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον του ΟTΕ για τη συγκεκριμένη συχνότητα.

Εκτιμάται ωστόσο ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας και της έλευσης του 5G, που μπορεί να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες.

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η  ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ανακοίνωση του Υπερθεματιστή να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος Μαρτίου του 2022.

Η χρήση του ως άνω ραδιοφάσματος ισχύει για 15 έτη για εγκατάσταση και λειτουργία και εκμετάλλευση Επίγειου Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσω του οποίου θα παρέχονται στην Ελληνική Επικράτεια Δημόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοφάσματος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Δικαιώματος, για την κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών όπου κατοικεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού της χώρας,

Παράλληλα έχει την υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Δικαιώματος της παρούσης, να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ ανά έτος (Ιανουάριο κάθε έτους) εκθέσεις ανάπτυξης και επέκτασης του Δικτύου του σε ηλεκτρονική μορφή.

Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοφάσματος

Η διαδικασία που περιγράφεται στον Τεύχος Προκήρυξης θα οδηγήσει στη χορήγηση έως δύο δικαιωμάτων χρήσης φάσματος στη φασματική περιοχή 410-430 MHz.

Ειδικότερα θα χορηγηθούν τα A1 και Α2 Τμήματα Ραδιοφάσματος  εθνικής εμβέλειας εύρους 2x2 MHz στη ζώνη 410-430 MHz, τα οποία καθίστανται άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στις δύο παρακάτω θέσεις:

(α) 411.75 - 413.75 MHz & 421.75-423.75 MHz

(β) 413.75 - 415.75 MHz & 423.75-425.75 MHz

 Διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης 

Η χρονική διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που αφορούν στα τμήματα Α1 και Α2 είναι 15 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 έτη. Για το τμήμα Α1, η έναρξη ισχύος ορίζεται από την Απόφαση ανακήρυξης των υπερθεματιστών ενώ για το τμήμα Α2, η έναρξη ισχύος ορίζεται η 11-7-2022.

Ειδικότερα, τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων του Δικαιώματος που χορηγείται με την παρούσα ισχύουν:

  • από την Απόφαση ανακήρυξης των υπερθεματιστών μέχρι 10/7/2037 για το τμήμα ραδιοσυχνοτήτων Α1,
  • από 11/7/2022 μέχρι 10/7/2037 για το τμήμα ραδιοσυχνοτήτων Α2.

εκτός εάν το Δικαίωμα ανακληθεί ή ανασταλεί, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Με αίτημα του Κατόχου προς την ΕΕΤΤ, που υποβάλλεται το νωρίτερο δύο έτη και όχι αργότερα από ένα έτος πριν τη λήξη του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοφάσματος, η διάρκεια ισχύος του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοφάσματος δύναται να παραταθεί για πέντε (5) έτη.

 Τιμή εκκίνησης

Η Τιμή Εκκίνησης της διαδικασίας χορήγησης των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος αποτελεί την ελάχιστη έγκυρη Προσφορά στη δημοπρασία για κάθε Τμήμα Ραδιοφάσματος. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το 1,150 εκατ. ευρώ.

H διαδικασία χορήγησης των τμημάτων ραδιοφάσματος γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, εξετάζεται η χορήγηση τμημάτων ραδιοφάσματος για κάθε προεπιλεγέντα συμμετέχοντα ενώ στο δεύτερο στάδιο, διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα.

Εάν ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος από δύο, τότε στο πρώτο στάδιο δεν χορηγούνται Τμήματα Ραδιοφάσματος.

Εάν ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος με δύο χορηγείται στο πρώτο στάδιο ένα τμήμα ραδιοφάσματος σε κάθε προεπιλεγέντα στην τιμή εκκίνησης και η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς τη διενέργεια του δεύτερου σταδίου (δημοπρασία πολλαπλών γύρων).

Εάν ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος με έναν, χορηγείται στο πρώτο στάδιο σε αυτόν, στην τιμή εκκίνησης, ο αριθμός τμημάτων ραδιοφάσματος που έχει δηλώσει και η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς τη διενέργεια του δεύτερου σταδίου (δημοπρασία πολλαπλών γύρων).

 Διενέργεια Δεύτερου Σταδίου

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8, στην οποία κάθε συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει μόνο ένα τμήμα ραδιοφάσματος.

Η διαβούλευση

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή όχι αργότερα από τις 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους Προκήρυξης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 410-430 MHz».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: [email protected].

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v