Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Μοιράζει» 2 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής το ΕΣΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης φθάνει τις 500.000 ευρώ.

«Μοιράζει» 2 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής το ΕΣΠΑ

Το ποσό των 2 εκατ. ευρώ «μοιράζει» σε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής το ΕΣΠΑ. Η πρόσκληση που έχει «ανοίξει» για αιτήσεις από τις 25 Ιανουαρίου και θα παραμείνει ανοικτή έως 31 Μαρτίου απευθύνεται σε επιχειρήσεις για:

- την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

- την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης.

Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων στήριξης φθάνει έως και το 75% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ό,τι αφορά την πράξη, αποτελεί τη διαφορά της Δημόσιας Δαπάνης από τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί, είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από χρηματοδοτικά εργαλεία συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής στήριξης. Όταν γίνεται χρήση υπεύθυνης δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η απουσία κάθε κρατικής στήριξης πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται και σε όλα τα στάδια (αίτηση, προκαταβολή, ενδιάμεσες πληρωμές, τελική πληρωμή), προκειμένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συμβατή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης βαθμολογείται με μηδέν.

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως τις 30 Ιουνίου του 2025. Η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας επιφέρει την ανάκληση ένταξης της πράξης, αυτομάτως, από την ΟΤΔ/ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας/ΕΥΕ ΠΑΑ, ενώ σε περίπτωση που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη, αυτή επιστρέφεται εντόκως από τον δικαιούχο της πράξης, με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v