Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Εξυπνοι» μετρητές: Γιατί η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων «έκοψε» την Landis+Gyr

Μία παράλειψη οδήγησε στην απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της ελβετικής Landis+Gyr από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Οι επόμενες κινήσεις εταιρίας και ΔΕΔΔΗΕ και το σενάριο καθυστερήσεων.

«Εξυπνοι» μετρητές: Γιατί η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων «έκοψε» την Landis+Gyr

Μία παράλειψη μέτρησε για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να απορρίψει την προδικαστική προσφυγή της ελβετικής Landis+Gyr AG. Η εταιρία την είχε υποβάλει μετά τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, που αφορά στην προμήθεια «έξυπνων μετρητών».

Σύμφωνα με την οριστική απόφαση 306/2023 της Αρχής, την οποία φέρνει στο φως σήμερα το Euro2day.gr, η Landis+Gyr «συμπλήρωσε πλημμελώς το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της, καθώς δεν δήλωσε σε αυτό όχι μόνον το ποσοστό της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει σε υπεργολάβο, αλλά και το γεγονός ότι μεταξύ αυτής και της Landis+Gyr Α.Ε. (σ.σ. η ελληνική θυγατρική) προκύπτει σχέση υπεργολαβίας». Το ΕΕΕΣ θεωρείται κρίσιμο έγγραφο που συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά και αξιολογείται, καθώς ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Στην απόφαση, που έχει στη διάθεση του το Euro2day.gr, αλλά δεν τη δημοσιεύει αυτούσια γιατί δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη, επισημαίνεται ακόμη ότι «δεν μπορεί να θεραπευθεί, καθόσον, όπως έχει κριθεί, μια προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την κατάθεση της ή να αντικατασταθεί με νέα».

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει να κάνει με την αίτηση διευκρίνισης που κατέθεσε η ελληνική θυγατρική Landis+Gyr Α.Ε. προς τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι: «Εμείς, η Landis+Gyr Α.Ε., που αποτελούμε κατά 100% θυγατρική εταιρία της Landis+Gyr AG και έχουμε εργοστάσιο στο 78 χλμ της εθνικής οδού Κορίνθου-Αθηνών, 20132, στην Ελλάδα, δηλώνουμε ότι οι μετρητές που θα παραδοθούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ RFQ 519102 θα κατασκευαστούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις».

Ωστόσο, στην απόφαση τονίζεται ότι «μία αίτηση διευκρίνισης δεν μπορεί να θεραπεύσει την παράλειψη παροχής πληροφοριών/εγγράφων, των οποίων η κοινοποίηση/κατάθεση ήταν απαραίτητη βάσει των εγγράφων της οικείας σύμβασης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή (σ.σ. ο ΔΕΔΔΗΕ) οφείλει να ελέγχει αυστηρώς αν τηρήθηκαν τα κριτήρια που η ίδια έχει καθορίσει».

Η μητρική Landis+Gyr AG, μετά τον αποκλεισμό της κατά τη φάση προεπιλογής των υποψηφίων για τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, κατέθεσε στις 2 Ιανουαρίου την προδικαστική προσφυγή της στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και την κοινοποίησε αυθημερόν στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με email. Με την προσφυγή ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγινε δεκτό το Πρακτικό Αξιολόγησης των αιτήσεων προεπιλογής «κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε η αίτηση προεπιλογής της».

Η Αρχή συνέστησε τριμελή επιτροπή, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χαλκιά, που ανέλαβε να εξετάσει την προσφυγή των Ελβετών. Στις 16 Ιανουαρίου ο ΔΕΔΔΗΕ ζήτησε από την Αρχή να απορριφθεί η προδικαστική προσφυγή. Υπέρ του Διαχειριστή την ίδια ημέρα παρενέβη στη διαδικασία εξέτασης η ελληνική εταιρία Protasis A.E., η οποία κατέβηκε στον διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τη Γαλλική Sagemcom Energy & Telecom SAS, και είναι μία από τις τέσσερις που επελέγησαν στη short list.

Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 8 Φεβρουαρίου και εξέδωσε την οριστική απόφαση της στις 23 Φεβρουαρίου.
Όπως προκύπτει από την απόφαση, η Landis+Gyr AG ανέφερε ότι θα στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων και προς τούτο κατέθεσε την προαναφερόμενη δήλωση που υπέβαλε στον ΔΕΔΔΗΕ στις 7/6/2022 η ελληνική θυγατρική της για την παραγωγή των «έξυπνων μετρητών» στην Κόρινθο.

«Η παραπάνω δήλωση της προσφεύγουσας περί της στήριξής της στις ικανότητες της εταιρείας Landis+Gyr Α.Ε.», αναφέρεται στην απόφαση, «καθιστά την τελευταία υπεργολάβο της προσφεύγουσας και όχι απλώς ως εταιρεία δανείζουσα εμπειρία. Και αυτό πρωτίστως γιατί η Landis+Gyr Α.Ε. θα διαθέσει στην προσφεύγουσα το εργοστάσιο για την παραγωγή του εξοπλισμού πεδίου, εκτελώντας την κατασκευή αυτού, όπως και η προσφεύγουσα συνομολογεί […] και να δηλώνει ρητά την υπεργολαβική εκτέλεση του συγκεκριμένου αντικειμένου».

Όμως, πάντα κατά την απόφαση, «η προσφεύγουσα είχε την υποχρέωση να δηλώσει αναλυτικά και σε ποσοστό επί τοις εκατό το Τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στην Landis+Gyr Α.Ε., ενέργεια στην οποία παράλειψε να προβεί». […]στο ερώτημα περί ποσοστού υπεργολαβίας έχει δηλώσει 0 (μηδέν). Κατόπιν αυτού, η προσφεύγουσα συμπλήρωσε πλημμελώς το ΕΕΕΣ της, καθώς δεν δήλωσε σε αυτό όχι μόνο το ποσοστό της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει σε υπεργολάβο, αλλά και το γεγονός ότι μεταξύ αυτής και της Landis+Gyr Α.Ε. προκύπτει σχέση υπεργολαβίας».

«Συνεπώς» αναφέρεται στην απόφαση, «γίνεται δεκτό ότι ορθά η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας, λόγω του γεγονότος ότι στο ΕΕΕΣ, που κατέθεσε, δεν δηλώθηκε και δεν προκύπτει το ποσοστό της υπηρεσίας που θα εκτελέσει η Landis+Gyr Α.Ε. ως υπεργολάβος της προσφεύγουσας, ιδιότητα την οποία απέκτησε ιδίως λόγω του γεγονότος […] της παραγωγικής δυνατότητας».

Ακόμη, επισημαίνεται ότι «αβάσιμα η προσφεύγουσα ισχυρίζεται με το υπόμνημά της ότι ο αναθέτων φορέας για πρώτη φορά με τις απόψεις του με ημερομηνία 16.01.2023 προβάλλει ότι αφού η ελληνική εταιρεία θα ήταν υπεργολάβος της, κακώς συμπλήρωσε στο πεδίο Γ του Μέρους IV του ΕΕΕΣ το ποσοστό του έργου που θα εκτελούσε η θυγατρική εταιρεία με «0», καθώς η παραπάνω αναφορά του αναθέτοντος φορέα στις απόψεις του δεν αποτελεί μεταβολή ή επέκταση της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης, αλλά συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, την οποία είχε το δικαίωμα να παραθέσει, εξειδικεύοντας το λόγο απόρριψης της αίτησης προεπιλογής της προσφεύγουσας σχετικά με την ορθή δήλωση περί της υπεργολαβίας».

Με αυτά τα δεδομένα, η Landis+Gyr έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα περιμένει να πάρει στα χέρια της το σκεπτικό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, για να ανατρέψει την απόφαση του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ. Μία τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις, η διάρκεια των οποίων δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή. Πάντως, πηγές του ΔΕΔΔΗΕ διαμηνύουν ότι δεν κινδυνεύει με ακύρωση ο διαγωνισμός, ωστόσο, αναγνωρίζεται το πρόβλημα της καθυστέρησης, η οποία εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v