Εξωδικαστικός-ρυθμίσεις: Πότε μπορούν να ζητούν οι servicers προκαταβολή 10%

Τροπολογία δίνει δικαίωμα να ασκούν κάθε ένδικο μέσο αλλά και προκαταβολή από τους οφειλέτες ώστε αυτοί να εντάξουν τις οφειλές τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ποιοι εξαιρούνται. Επιβεβαίωση Euro2day.gr.

Εξωδικαστικός-ρυθμίσεις: Πότε μπορούν να ζητούν οι servicers προκαταβολή 10%

Την δυνατότητα να ζητούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων προκαταβολή έως 10% επί του κεφαλαίου για να εγκρίνουν την ένταξη οφειλών στον εξωδικαστικό δίνει έν τέλει το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Η προσθήκη του αιτήματος των servicers στον νόμο ήρθε την τελευταία στιγμή με σχετική τροπολογία, στην οποία επίσης νομιμοποιούνται οι εταιρείες διαχείρισης να ασκούν κάθε ένδικο μέσο και να προβαίνουν σε δικαστική ενέργεια. Επί της ουσίας οι servicers θα δύνανται να ζητούν την προκαταβολή του 10% σε όσους δανειολήπτες έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού, όπως είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr. 

Προκαταβολή

Το άρθρο της σχετικής τροπολογίας προβλέπει ότι για περιπτώσεις οφειλετών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού, εξαιρουμένων των ευάλωτων για τους οποίους έχει εκδοθεί βεβαίωση
ευάλωτου οφειλέτη, η αντιπρόταση των χρηματοδοτικών Φορέων δύναται να περιέχει προκαταβολή
ποσοστού έως 10%, επί του κεφαλαίου, όπως διαμορφώνεται από την πρόταση του υπολογιστικού εργαλείου, η οποία καταβάλλεται στον πιστωτή με το μεγαλύτερο άθροισμα ποσών ανάκτησης ανά οφειλή.

Σύμφωνα με την νομοθετική προσθήκη «ο πιστωτής αυτός δύναται να εξαιρέσει από τη χορηγηθείσα αντιπρόταση τη λήψη της προκαταβολής του προηγούμενου εδαφίου ή να τη μειώσει εφόσον συνεκτιμήσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τεκμηριώνουν την ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια ή τυχόν κοινωνικά κριτήρια ή ειδικά προβλήματα υγείας.».

Εξαιρετική νομιμοποίηση

Στο δεύτερο άρθρο της τροπολογίας-προσθήκης στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προβλέπεται η «εξαιρετική νομιμοποίηση» στους servicers να ασκούν δικαστικές ενέργειες (πλειστηριασμούς κ.ά.). Αναλυτικά:

1. Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης των απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων σε
διαχειριστές πιστώσεων, αυτοί νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκούν κάθε ένδικο
βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση
απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε πτωχευτικές διαδικασίες
εξυγίανσης, διαδικασίες αφερεγγυότητας και διευθέτησης οφειλών. Εφόσον ο διαχειριστής πιστώσεων
συμμετέχει σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, το δεδικασμένο της
απόφασης καταλαμβάνει και τον αγοραστή πιστώσεων.

2. Τα έντυπα δημοσίευσης στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο της παρ. 7 του άρθρου 14 και της παρ. 7 του
άρθρου 21 αποτελούν πλήρη απόδειξη για την εξαιρετική νομιμοποίηση του διαχειριστή πιστώσεων,
χωρίς να απαιτείται η προσκομιδή πρόσθετων εγγράφων ή η τήρηση άλλης διατύπωσης. Σε περίπτωση
ανάθεσης της διαχείρισης απευθείας από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, αρκεί να προσκομίζεται η
σύμβαση διαχείρισης σε περιληπτική μορφή ή απόσπασμα αυτής, εφόσον περιέχει τα στοιχεία που
ορίζονται στην απόφαση της περ. γ) της παρ. Ι του άρθρου 39.

3. Το παρόν εφαρμόζεται και σε όσες περιπτώσεις σ διαχειριστής πιστώσεων αναλαμβάνει τη διαχείριση
απαιτήσεων που έχουν τιτλοποιηθεί σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 (Α’ 157). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
εξαιρετική νομιμοποίηση του διαχειριστή πιστώσεων αποδεικνύεται πλήρως μέσω των εντύπων που
προβλέπονται στις παρ. 8 και 16 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, χωρίς να απαιτείται η προσκομιδή
πρόσθετων εγγράφων ή η τήρηση άλλης διατύπωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v