Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Οχυρώνεται» η χώρα έναντι φυσικών καταστροφών 

Την δυνατότητα να προβλέπει φυσικές καταστροφές θα δώσει στην χώρα μας ένα ακόμα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που προκήρυξε η ΚτΠ. Προβλέπει εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών.

«Οχυρώνεται» η χώρα έναντι φυσικών καταστροφών

Να οχυρωθεί απέναντι σε φυσικές καταστροφές επιχειρεί η Ελλάδα η οποία προχώρησε στην προκήρυξη του έργου  «Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Φυσικών Καταστροφών» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό  12 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών (ΕΔΜΣ) της ΕΜΥ με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου συνολικά τριάντα συστημάτων Υδρολογικών Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΥΑΜΣ), η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου συνολικά δώδεκα συστημάτων ανίχνευσης Ατμοσφαιρικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων (ΑΗΕ), η εγκατάσταση και λειτουργία δύο συστημάτων λήψης και επεξεργασίας δεδομένων από μετεωρολογικούς δορυφόρους και η αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και διαθεσιμότητα κρίσιμων δεδομένων στο υφιστάμενο σύστημα της ΕΜΥ.

Η μελέτη του κλίματος, του καιρού και κυρίως των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν αυξηθεί σε συχνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί βασική λειτουργία της αποστολής της ΕΜΥ και είναι μείζον θέμα για τις κυβερνήσεις, τους εμπλεκόμενους με τα θέματα του κλίματος και της πολιτικής προστασίας.

Οι εκτελούμενες μετεωρολογικές παρατηρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, να συλλέγονται έγκαιρα από το σύνολο των συστημάτων παρατήρησης και ανίχνευσης, να ελέγχονται ποιοτικά, να αποθηκεύονται και να αξιοποιούνται κατάλληλα από τα κεντρικά μηχανογραφικά συστήματα της ΕΜΥ, ώστε στη συνέχεια να αποτελούν πηγή πρωτογενούς πληροφορίας προς αξιοποίηση από το υφιστάμενο σύστημα μαζί με δεδομένα από άλλες πηγές. Τα προϊόντα του συστήματος θα διατίθενται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της νέας ιστοσελίδας της ΕΜΥ με τρόπο εύκολο και φιλικό.

Η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών (ΕΔΜΣ) στο επιθυμητό επίπεδο για την υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος, προϋποθέτει την αύξηση του αριθμού των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου, προκειμένου να καλυφθούν από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων κυρίως υδρολογικών, περιοχές ενδιαφέροντος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Για την επίτευξη του σκοπού η ΕΜΥ έχει ανάγκη από νέες υποδομές που θα συμβάλλουν στην υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των παραγόμενων μετεωρολογικών δεδομένων.

Παράλληλα  το παρόν έργο θα δράσει υποστηρικτικά στο έργο «Προμήθεια σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος (Radar)», μέσω του οποίου θα αναπτυχθεί Σύστημα Nowcasting, για την έκδοση τυποποιημένων προγνώσεων υψηλής χωρο-χρονικής ακρίβειας, με έμφαση στα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι οποίες και θα αποστέλλονται από την ΕΜΥ στην Πολιτική Προστασία για επιχειρησιακή αξιολόγηση και αξιοποίηση.

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία της βασικής υποδομής σε σταθμούς παρατήρησης και αισθητήρες ανίχνευσης ατμοσφαιρικών δεδομένων, προκειμένου να υποστηριχθεί το υφιστάμενο σύστημα, με βασική στόχευση την ανίχνευση και παρακολούθηση έντονων καιρικών φαινομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι η πύκνωση του μετεωρολογικού δικτύου παρατήρησης, η ποιοτική αναβάθμισή του με νέους ηλεκτρονικούς αισθητήρες, η αυτοματοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του συνολικού μηχανισμού/συστήματος συλλογής μετεωρολογικών και επεξεργασίας δεδομένων.

Ωφελούμενοι θα είναι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την μετεωρολογική πληροφορία, πολίτες που έχουν ανάγκη την γνώση της για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους, κρατικοί φορείς που και υπηρεσίες που έχουν ως αποστολή τους την μετεωρολογική υποστήριξη τομέων (π.χ αεροναυτιλία) και φορείς που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Επίσης με το έργο βελτιώνεται σημαντικά η σχέση κόστους – απόδοσης σε σχέση με το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό επιφέρει υψηλό λειτουργικό κόστος για 24ωρη βάρδια ενώ το πλήρες αυτοματοποιημένο δίκτυο που δημιουργείται με το έργο έχει πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο για την εξυπηρέτηση του συνόλου της κοινωνίας.

Τέλος, το έργο με την δυνατότητα παροχής ακριβούς και πιστοποιημένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μετεωρολογικής πληροφορίας σε άμεσο χρόνο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς ώστε να πολλαπλασιαστεί το όφελος του.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των προγνώσεων με την εγκατάσταση σύγχρονων Υδρολογικών Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών και σταθμών ανίχνευσης Ηλεκτρικών Εκκενώσεων, οι οποίοι θα βελτιώσουν σημαντικά τη χωρική και την χρονική ανάλυση αποτύπωσης των μετεωρολογικών παραμέτρων.
  • Η μείωση του χρόνου επεξεργασίας και διακίνησης της μετεωρολογικής πληροφορίας μέσω της αναβάθμισης της επεξεργαστικής ισχύος των συστημάτων και της ταχύτητας του δικτύου της ΚΥ ΕΜΥ.
  • Η υψηλή διαθεσιμότητα (ποσοστό 99,98% σε ετήσια βάση) του συστήματος διακίνησης μετεωρολογικών πληροφοριών.
  • Η δημιουργία νέων εξειδικευμένων μετεωρολογικών προϊόντων που να στοχεύουν στις ανάγκες του τελικού χρήστη.
  • Η βελτίωση της μετεωρολογικής υποστήριξης και η βέλτιστη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Αναμενόμενα Οφέλη

Το υφιστάμενο δίκτυο παρατήρησης κρίνεται ανεπαρκές για την ακριβή αποτύπωση των έντονων καιρικών φαινομένων σε όλη την Ελληνική επικράτεια ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ποιότητας των προγνώσεων καιρού κυρίως σε μη αστικές και ηπειρωτικές περιοχές στο επιθυμητό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και των συστημάτων ανίχνευσης της ατμόσφαιρας ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει μέχρι σήμερα δυσκολία αποτύπωσης των μετεωρολογικών παραμέτρων, θα βοηθήσει σημαντικά στην ανίχνευση και αποτύπωση έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και στην εξέλιξή τους παρέχοντας σημαντικές και ποιοτικές πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς και βεβαίως στις επιχειρήσεις και τον πολίτη.

Η υλοποίηση της πράξης θα πυκνώσει και θα εκσυγχρονίσει το εθνικό δίκτυο σταθμών, θα αντικαταστήσει υφιστάμενο σύστημα ανίχνευσης των ατμοσφαιρικών ηλεκτρικών εκκενώσεων το οποίο κρίνεται πλέον ως παρωχημένο και θα αναβαθμίσει το σύστημα λήψης, επεξεργασίας και παραγωγής δορυφορικών προϊόντων, με σκοπό την βελτιστοποίηση αποτύπωσης των καιρικών φαινομένων στην Ελληνική επικράτεια, παρέχοντας ακριβέστερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v