Ψάχνει προϊστάμενους η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αναλυτικά η προκήρυξη για δυο θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ψάχνει προϊστάμενους η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την προκήρυξη της πλήρωσης δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης και πέντε (5) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Οπως αναφέρει η Επιτροπή η προκήρυξη αφορά σε θέσεις: 

- της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας,

- της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, Ψηφιακών Αγορών Προϊόντων και Υπηρεσιών (Digital Task Force) (ΣΤ' Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

- του Α΄ Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

- του Δ΄ Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

- του Ε΄ Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

- του Ε΄ Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε΄ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

- του Τμήματος Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της προκήρυξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 4905/ Β΄/2023) και υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 10 του άρθρου 21 του ν.3959/2011, όπως ισχύει. Η θέση των προϊστάμενων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι δύναται να προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014) και δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Προϊστάμενος επιλέγεται με τετραετή θητεία.

Οι θέσεις των προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να καταλαμβάνονται από προσωπικό της Επιτροπής, από υπαλλήλους που έχουν αποσπασθεί σε αυτήν προς πλήρωση της θέσης ή από πρόσωπα επί θητεία, κατά την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.3959/2011. Η πράξη απόσπασης υπαλλήλων σε θέση προϊσταμένου της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδίδεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω κοινοποίηση. Η απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και για ίσο χρόνο με τη θητεία της θέσης προϊσταμένου, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Για την απόσπαση αυτή δεν απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας από όπου προέρχεται ο αποσπασμένος.

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, ορίζονται ύστερα από την επιλογή τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21Β του ν. 3959/2011, με απόφαση της Προέδρου με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για δύο (2) επιπλέον χρόνια κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με το άρθρο 21Γ του ανωτέρω νόμου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ανώτατο όριο ανά θέση ευθύνης (Τμήμα, Διεύθυνση). Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην προκήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.

Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.3959/2011, όπως ισχύει.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v