Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εφορία: «Γκάζι» στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής

Απλοποείται η διαδικασία έκδοσης «βεβαίωσης οφειλής», με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή. Καθορίζεται η ακριβής διαδικασία ώστε να επιταχυνθεί η μεταβίβαση ακινήτων και η είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.

Εφορία: «Γκάζι» στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής

Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για φορολογούμενους οι οποίοι λόγω ύπαρξης χρεών δεν μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα επιδιώκει η ΑΑΔΕ, με την απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή να ανοίγει τον δρόμο περιορίζοντας την ταλαιπωρία για χιλιάδες οφειλέτες που θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητα ή να εισπράξουν χρήματα από το δημόσιο.

Η απόφαση ορίζει ότι η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται ψηφιακά για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου κατόπιν υποβολής της αίτησης για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα από τον οφειλέτη δικαιούχο της πληρωμής ή τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή το εμπράγματο δικαίωμα.

Ο οφειλέτης κατά τη διαδικασία υποβολής της ανωτέρω αίτησης ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (όπως ύπαρξη συνολικών ληξιπρόθεσμων βασικών οφειλών άνω των τριάντα (30) ευρώ, μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο) και συναινεί στη διερεύνηση της δυνατότητας έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής ψηφιακά, ενημερώνεται ο αιτών για τον λόγο απόρριψης μέσω της εφαρμογής «Αποδεικτικό ενημερότητας - Οι Αιτήσεις μου» της ψηφιακής πύλης «myAADE».

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να χορηγηθεί η βεβαίωση οφειλής ψηφιακά, τότε αυτή χορηγείται και υπογράφεται κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ από τον Προϊστάμενο οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου ή Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) ή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) ή του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), όταν εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, όταν εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού.

Πότε εκδίδεται

Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται εφόσον:

  1.  Yφίστανται βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες ο οφειλέτης έχει ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίες αναγράφονται επί αυτής.
  2.  Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:
  • α) Στην περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, όταν δεν πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Α.1162/2023.
  • β) Στην περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας αποκλειστικά και μόνο λόγω των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, ήτοι όταν ο οφειλέτης για τον οποίο εκδίδεται η βεβαίωση οφειλής έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο (με ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή με αναστολή είσπραξης) ή όταν, κατά την εξέταση των όρων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό της παρακράτησης, όπως προκύπτει υπολογιζόμενο επί της αντικειμενικής αξίας, υπερβαίνει το τίμημα .

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ληξιπρόθεσμες μη τακτοποιημένες οφειλές 40.000 ευρώ υποβάλλει αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη 80.000 από ΟΤΑ.

- Με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

- Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τον λόγο απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

- Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για είσπραξη χρημάτων.

- Εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση οφειλής για είσπραξη χρημάτων με το σύνολο των οφειλών του αιτούντος (40.000 ευρώ), με την ένδειξη επί της βεβαίωσης οφειλής ότι για την απόδοση τυχόν εναπομένοντος ποσού στον δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθώς δεν συντρέχει άλλος λόγος μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας πέραν των ανωτέρω οφειλών.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v