Μπλόκο από εφορία σε καταθέσεις εξωτερικού

Μπλόκο σε όσους έβγαλαν στο εξωτερικό καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ σε διάστημα ενός έτους, από το 2009, στήνει το ΥΠΟΙΚ, ζητώντας από τις τράπεζες λίστες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ΑΦΜ, ποσά και… προορισμό.

Μπλόκο από εφορία σε καταθέσεις εξωτερικού
Μπλόκο σε όσους έβγαλαν στο εξωτερικό καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ σε διάστημα ενός έτους, από το 2009, στήνει το υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας από τις τράπεζες να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων λίστες οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ποσά και… προορισμό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου, «το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα».

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι, όπως έχει γράψει το Euro2day, το υπουργείο Οικονομικών μελετά την επιβολή φορολόγησης σε όσες καταθέσεις δεν δικαιολογούνται βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων ή οι κάτοχοί τους έχουν αποφύγει την πληρωμή φόρων επί των τόκων.

Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση του Διαδικτύου. Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ). Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα δοκιμαστικής διαβίβασης αρχείων τόσο απευθείας όσο και μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., που περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. Η πρώτη αποστολή αρχείων για τη χρονική περίοδο 1/1/2009 - 31/7/2011 θα γίνει έως τις 31/10/2011.

Εν συνεχεία, η αποστολή των στοιχείων θα είναι μηνιαία και θα γίνεται έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς, με εξαίρεση τους πρώτους μήνες εφαρμογής της, όπου η αποστολή των στοιχείων για τη χρονική περίοδο 1/8/2011 - 31/10/2011 θα γίνει έως τις 30/11/2011.

Οι φορείς τηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ, στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Η ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών θα τηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση:

· Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ελληνικά ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:

α) Μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

β) Εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

· Αναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης, που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής - εντολέας, και τα εμβάσματα που εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών, διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται.

γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στον λογαριασμό που χρεώνεται.

δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.

ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος.

ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217.

η) Ποσό συναλλαγής.

θ) Ημερομηνία συναλλαγής.

ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος, σε ISO code 3166.

ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC.

ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

2.3 Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή - οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται.

γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.

δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217.

στ) Ποσό συναλλαγής.

ζ) Ημερομηνία συναλλαγής.

η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης, σε ISO code 3166.

θ) Επωνυμία δικαιούχου.

ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού, BIC.

ια) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

· Αναφορικά με τη χρήση τραπεζικών επιταγών (εσωτερικού και εξωτερικού) για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας που εκδίδει την τραπεζική επιταγή όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αριθμός τραπεζικής επιταγής.

γ) Ημερομηνία έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.

δ) Ονοματεπώνυμο εντολέα - συναλλασσομένου.

ε) ΑΦΜ εντολέα - συναλλασσομένου.

στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.

ζ) Ποσό.

η) Εις διαταγή.

· Αναφορικά με συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.) που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) ΑΦΜ επιχείρησης.

γ) Επωνυμία επιχείρησης.

δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης.

ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.

στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (ε) προσμετρούνται οι συναλλαγές αγορών και επιστροφών (ακυρώσεων).

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (στ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών - ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus