Έλτον: Αύξηση κεφαλαίου στα 0,90 ευρώ (1ν/10π)

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ και αναλογία νέας προς παλαιάς 1 προς δέκα (1ν/10π), θα προτείνει η διοίκηση της ΕΛΤΟΝ στην γενική συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2006.

Έλτον: Αύξηση κεφαλαίου στα 0,90 ευρώ (1ν/10π)
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ και αναλογία νέας προς παλαιάς 1 προς δέκα (1ν/10π), θα προτείνει η διοίκηση της ΕΛΤΟΝ στην γενική συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2006.

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, το ποσό των 1.458.010,20 ευρώ θα διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών και ποσό 729.005,10 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Το επενδυτικό σχέδιο της παρούσης αύξησης αφορά την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων στην ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ (ιδιόκτητων υπό ανέγερση εγκαταστάσεων) μετά του λοιπού εξοπλισμού, αλλά και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Όπως επισημαίνεται, η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής αξίας.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου και ’Aλκηστη Παπαθανασίου που συμμετέχουν και στη διοίκηση της εταιρίας καθώς και οι βασικοί μέτοχοι κ.κ. Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου δηλώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν κατ ελάχιστον το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ι) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ΙΙ) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Σε περίπτωση μεταβίβασης από τους ανωτέρω ποσοστού που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυτό δεν θα υπερβεί για τον καθένα εξ’ αυτών το 5% του ποσοστού που κατέχουν, εκτός εάν υπάρξει κάποια απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που απαιτεί την μεταβίβαση μεγαλύτερου ποσοστού.

Η εταιρία προχώρησε και σε απολογισμό για την χρήση των κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 8.256.140,80 ευρώ τα οποία, αφαιρουμένων των εξόδων, 455.700,66 ευρώ, διατέθηκαν ως εξής:

1. Εξαγορά της Elton Corporation S.A.: 57 εκ. δρχ. (167.278,06 ευρώ).

2. Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Elton Corporation: 350 εκ. δρχ. (1.027.146 ευρώ).

3. Αποπληρωμή μέρος τιμήματος εξαγοράς της Μοσχολιός: 330 εκ. δρχ. (968.451,94 ευρώ).

4. Πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός: 20 εκ. δρχ. (58.694,06 ευρώ).

5. Αποπληρωμή βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανείου: 650 εκ. δρχ.(1.907.556,80 ευρώ).

6. Ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης: 1.251 εκ. δρχ.(3.671.313,20 ευρώ). Σύνολο επενδύσεων: 2.658 εκ. δρχ. (7.800.000,44 ευρώ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v