Κρι Κρι: Για επιστροφή κεφαλαίου αποφασίζει η ΓΣ

Η ΓΣ της Κρι Κρι αποφασίζει για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,44 σε €0,38 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,06 ανά μετοχή.

Κρι Κρι: Για επιστροφή κεφαλαίου αποφασίζει η ΓΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της στην 18η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χ.λ.μ Σερρών –Δράμας, Σέρρες (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013.

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013.

8) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, συνολικού ύψους €3.637.164,96 και έκδοση 11.021.712 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,33, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 3 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

9) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,33 σε € 0,44 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση σε 33.065.136 (reverse split: 3 νέες για κάθε 4 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

10) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συνολικού ύψους €1.983.908,16, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,44 σε €0,38 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,06 ανά μετοχή, για το σκοπό της απόδοσης χρηματικής απολαβής. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

11) Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις.

12) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v