Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλ. Κρήτης:Στις 28/6 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Την μείωση μετοχικού κεφαλαίου για επιστροφή μετρητών στους μετόχους θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της Πλαστικά Κρήτης που συνεδριάζει στις 28 Ιουνίου.

Πλ. Κρήτης:Στις 28/6 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης, με θέμα, μεταξύ άλλων, την μείωση μετοχικού κεφαλαίου για επιστροφή μετρητών στους μετόχους. 

Αναλυτικότερα, η εταιρία καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 πμ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 ( 01.01.2012 - 31.12.2012) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012.

3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

5.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v