Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Εγκρίθηκε η επέκταση σκοπού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

Κτήμα Λαζαρίδη: Εγκρίθηκε η επέκταση σκοπού

Την 17η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών).

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2012, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2012.

3.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2012 και την προέγκριση των αμοιβών για την περίοδο 01/01/2013-31/12/2013. Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως 2012.

4.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

5.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2013. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

6.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας.

7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί του σκοπού της εταιρείας ως εξής: 1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού β) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου ε) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών στ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων,συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, η) Η εκμετάλλευση εστιατορίου, θ) Η παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. ι) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ια) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε συναφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν) ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς γ)να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η σύμβαση ανεξάρτητης υπηρεσίας του υιού του κ. Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, κ. Γεράσμου Λαζαρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v