Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στο 88,48% η κάλυψη της ΑΜΚ

Στο 88,48% ανήλθε η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Βαρβαρέσος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Βαρβαρέσος: Στο 88,48% η κάλυψη της ΑΜΚ
Η Βαρβαρέσος ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2013 και πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (από 28.06.2013 έως και 12.07.2013), με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καλύφθηκε κατά ποσοστό 64,21% με την καταβολή συνολικού ποσού 1.323.309,30 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 4.411.031 νέες κοινές ανώνυμες, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία, ενώ 2.459.022 μετοχές έμειναν αρχικά αδιάθετες.

Με την από 13.07.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, 1.667.318 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε μετόχους της εταιρίας με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό της κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέρχεται σε 88,48% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να διαμορφώνεται σε 1.823.504,70 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920 και την απόφαση της από 14.02.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 1.823.504,70 Ευρώ με την έκδοση 6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 1.823.504,70 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v