Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axοn: Πτώση τζίρου 26,6% στο εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Axon διαμορφώθηκε στα € 96.214 χιλ. έναντι € 131.077 χιλ. κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 26,6%. Σε προχωρημένες συζητήσεις για τα δάνεια η Euromedica.

Axοn: Πτώση τζίρου 26,6% στο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Axon Συμμετοχών, για την περίοδο που έληξε την 30/6/2013 παρουσίασαν επιδείνωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο που έληξε την 30/6/2012. Συγκεκριμένα:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 96.214 χιλ. έναντι € 131.077 χιλ. κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 26,6%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση, κατά 29,6% (€ 37.830 χιλ.), του κλάδου υγείας.

Η σημαντική αυτή μείωση του κλάδου υγείας οφείλεται κατά κύριο λόγο α) στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών του κατά την συγκριτική περίοδο παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφειλόταν στην υλοποίηση της σύμβασης που είχε συνάψει η θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ, με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης του Ομίλου να εμφανίσουν σημαντικά αυξημένες πληρότητες και β) στο γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιμολογιακή του πολιτική, βάσει της οποίας υπήρξε σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης ήταν η μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας το οποίο επέδρασε μειωτικά στις πληρότητες του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 15.025 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική μείωση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 26.653 χιλ.. Ο κύριος λόγος για την σημαντική μείωση του εν λόγω οικονομικού δείκτη είναι η μείωση του κύκλου εργασιών. Η επίτευξη ωστόσο θετικών ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, παρά την σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και το γενικότερα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, επιτεύχθηκε λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων με την υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης του Ομίλου για περικοπή αυτών.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης 

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως 2013 σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

1) Tην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2012 ποσού € 33.078 χιλ. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

3) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

4) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

5) Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 30/6/2013 ποσού € 39,66 εκ. μέσα στα επόμενα 2 έτη με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της ρευστότητας του Ομίλου.

Ειδικότερα η Axοn σημειώνει ότι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της θυγατρικής και θα οδηγήσουν στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις της Διοίκησης της θυγατρικής EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. με στρατηγικό επενδυτή. Σχετικά με το εν λόγω θέμα, η Διοίκηση βρίσκεται στη διαδικασία λήψεως των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους εμπλεκόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς ενώ παράλληλα συνεχίζονται όλες οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση δημιουργίας του νέου σχήματος, στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα των πρόσφατων ανακοινώσεων του αρμοδίου υπουργείου σχετικά με τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και τη συνεργασία του με τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική του κατάστασή, έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Λιβύη.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου των χωρών αυτών που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του τομέα υγείας στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα υπήρξε η περίθαλψη τραυματιών από τη Λιβύη σε μονάδες υγείας του Ομίλου στην Ελλάδα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v