Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Στα 3,04 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τα 3,044 εκατ. ευρώ αγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Προοδευτικής ήτοι το 29,32% των ιδίων κεφαλαίων της, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Προοδευτική: Στα 3,04 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων του ΧΑ και σε συνέχεια της δημοσίευσης της οικονομικής Έκθεσης του Α΄ Εξαμήνου, η Διοίκηση της εταιρείας Προοδευτική ΑΤΕ ενημερώνει ότι:

α) Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανά κατηγορία είναι :

για τις φορολογικές υποχρεώσεις 2,3 εκατ. €

από δανειακές συμβάσεις περίπου 744 χιλ. €, ήτοι

σύνολο 3,044 εκατ. € κατά την 31.8.2013

Το συνολικό ποσοστό τους επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου είναι 29,32 %.

β) Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ποσού ύψους 744 χιλ. € περίπου, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Δ.Σ. σελ.14, η Διοίκηση της Εταιρείας ήδη βρίσκεται σε διαδικασία επαναρύθμισης της δανειακής της σύμβασης.

Έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία για την επαναρύθμιση όσο για την τελική γραπτή θα επιτευχθεί στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα σας κοινοποιηθεί.

Ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις ποσού ύψους 2,3 εκατ. €, η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σελ.6, της Έκθεσης του Δ.Σ.

1. Βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων καθώς και βεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την βιωσιμότητα της ρύθμισης σύμφωνα με τον νέο Νόμο ώστε να προσκομισθούν στο Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση της ρύθμισης. Η αίτηση για την ρύθμιση υπολογίζεται ότι θα υποβληθεί εντός του Οκτωβρίου

2. Έχει κληθεί από την Γενική Γραμματεία Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για να συζητήσει τον τρόπο του ολικού συμψηφισμού των φορολογικών της υποχρεώσεων με την απαίτησή της από την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ», το κατ' ελάχιστον από το ποσό ύψους 7,5 εκατ. που της αναλογεί, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1409 / 2009 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που έχει ήδη εκχωρήσει στο Ελληνικό Δημόσιο για την διασφάλιση των συμφερόντων του.

Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα λόγω του ότι τα ΑΦΜ της Εταιρείας μας και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ» δεν είναι ταυτόσημα. Επί του συγκεκριμένου θέματος το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να βρει λύση.

Για το λόγο αυτό σε περίπτωση μη συμψηφισμού η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αρχίσει τη διαδικασία συλλογής όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ρύθμιση της οφειλής της.

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί με τον πρώτο η δεύτερο τρόπο η Διοίκηση της Εταιρείας θα ενημερώσει άμεσα το ΧΑ και τους μετόχους της με ανακοίνωσή της.

γ) Όσο αφορά την συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα του Δημοσίου, ήδη διαθέτει ασφαλιστική ενημερότητα, αναφορικά δε με την φορολογική ενημερότητα, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο θέμα αμέσως μόλις ρυθμίσει με τον νέο νόμο τις υποχρεώσεις της, θα την διαθέτει.

δ) Το ύψος του τρέχοντος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων (δημόσια –Ιδιωτικά) είναι μηδέν.

ε) Εφ' όσον διαμορφωθούν θετικές και συμφέρουσες συνθήκες στον κλάδο των Δημοσίων Έργων η Διοίκηση της Εταιρείας ελπίζει στην ενεργοποίησή της για συμμετοχή της σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων η και την ανάληψη υπεργολαβιών.

Πάντως μέχρι το τέλος του 2013, όπως αναφέρεται και στην Έκθεση του Δ.Σ., εφ' όσον έχουν ωριμάσει, όπως ελπίζει, κάποιες από τις απαιτήσεις της Εταιρείας, τα αποτελέσματα στο τέλος της χρήσης 2013 θα είναι θετικότερα από αυτά του 2012.

στ) Γεγονότα να επηρεάσουν δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση του Ομίλου δεν μπορούμε να διαβλέψουμε, ούτε έχουν περιέλθει σε γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία προσπαθεί για την καλυτέρευση της οικονομικής της κατάστασης μέσα από την είσπραξη απαιτήσεων και της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων, εφ' όσον έχουν διευθετηθεί οι φορολογικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v