Ελτον: Σε πάγια & κεφάλαιο κίνησης τα αντληθέντα

Στην ολοκλήρωση αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας ΕΛΤΟΝ, καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης θα κατευθυνθεί το ποσό των 2.028.015,30 ευρώ, που αναμένεται να αντληθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέας προς δέκα παλαιές(1ν/10π).

Ελτον: Σε πάγια & κεφάλαιο κίνησης τα αντληθέντα
Στην ολοκλήρωση αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας ΕΛΤΟΝ, καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης θα κατευθυνθεί το ποσό των 2.028.015,30 ευρώ, που αναμένεται να αντληθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέας προς δέκα παλαιές(1ν/10π).

Αναλυτικότερα, τα προτεινόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό άντληση κεφάλαια ύψους μέχρι 2.178.015,30 ευρώ μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκτιμώμενου ύψους 150.000 ευρώ, ήτοι 2.028.015,30 ευρώ, θα διατεθούν ως εξής:

1. Ποσό 1.189.500 Ευρώ θα διατεθεί για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου ιδιόκτητων υπό ανέγερση εγκαταστάσεων μετά του λοιπού εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρίας στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης με σκοπό την ενδυνάμωση της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην ΒΙ.ΠΕ. Δήμου Σίνδου του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης ποσού 3.965.000 ευρώ.

Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με ίδια συμμετοχή της εταιρίας που θα προκύψει από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (κατά ποσοστό 30%, ήτοι 1.189.500 ευρώ).

Κατά τα λοιπά, το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με μεσοπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο (κατά ποσοστό 30%, ήτοι 1.189.500 Ευρώ) καθώς και με την προαναφερόμενη επιχορήγηση (κατά ποσοστό 40%, ήτοι 1.586.000 ευρώ).2. Ποσό 800.000 ευρώ θα διατεθεί για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων στο αγροτεμάχιο του Αυλώνα Αττικής που καταστράφηκαν μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11/05/2006.

3. Ποσό 38.515,30εΕυρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

4. Ποσό περίπου 150.000 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που θα διατεθούν ανά κατηγορία επένδυσης και το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης έχουν ως εξής:

----Διάθεση Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραμμα:

ΣΙΝΔΟΣ:

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου-Κτιριακές εγκαταστάσεις-Ράφια: ολοκλήρωση εώς 30/6/2007, ποσό 574.000 ευρώ.

Μεταφορικά Μέσα: ολοκλήρωση εώς 16/1/2008, ποσό 102.900 ευρώ.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός-Δεξαμενές: ολοκλήρωση εώς 16/1/2008, ποσό 125.000 ευρώ.

Εργαστήριο-Εξοπλισμός Γραφείων: ολοκλήρωση εώς 16/1/2008, ποσό 94.000 ευρώ.

Ειδικές Εγκαταστάσεις-Πυρόσβεση-Πυρίμαχες Πόρτες: ολοκλήρωση εώς 16/1/2008, ποσό 173.600 ευρώ.

Διάφορες Μελέτες: ολοκλήρωση εώς 16/1/2008, ποσό 10.000 ευρώ.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης: ολοκλήρωση εώς 16/1/2008, ποσό 110.000 ευρώ.

Σύνολο Σίνδου: 1.189.500 ευρώ.

ΑΥΛΩΝΑΣ:

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου-Κτιριακές Εγκαταστάσεις-Ράφια: ολοκλήρωση εώς 31/10/2007, ποσό 250.000 ευρώ.

Μεταφορικά Μέσα: ολοκλήρωση εώς 31/8/2008, ποσό 90.000 ευρώ.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός-Δεξαμενές: ολοκλήρωση εώς 31/8/2008, ποσό 70.000 ευρώ.

Εργαστήριο-Εξοπλισμός Γραφείων: ολοκλήρωση εώς 31/8/2008,ποσό 50.000 ευρώ.

Ειδικές Εγκαταστάσεις-Πυρόσβεση-Πυρίμαχες Πόρτες: ολοκλήρωση εώς 31/8/2008, ποσό 130.000 ευρώ.

Διάφορες Μελέτες: ολοκλήρωση εώς 31/8/2008, ποσό 50.000 ευρω.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης: ολοκλήρωση εώς 31/8/2008, ποσό 160.000 ευρώ. Σύνολο Αυλώνα: 800.000 ευρώ.

Σύνολο Σίνδου και Αυλώνα: 1.989.500 ευρώ.

Κεφάλαιο Κίνησης: ολοκλήρωση εώς 31/12/2007, ποσό 38.515,30 ευρώ.

Δαπάνες Έκδοσης: περίπου 150.000 ευρώ.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.178.015,30.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης αύξησης έχουν ως εξής: Προτείνεται η καταβολή μετρητών μέχρι το ποσό των 2.178.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης 0,90 Ευρώ ανά μετοχή και αναλογία 1 νέας μετοχής για κάθε 10 παλαιές (1ν/10π).

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας κ.κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου και Αλκηστη Παπαθανασίου που συμμετέχουν και στην Διοίκηση της εταιρίας καθώς και οι βασικοί μέτοχοι κ.κ. Νέστωρ Παπαθανασίου και Ελένη Παπαθανασίου δηλώνουν:

* την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσοστό που τους αναλογεί,

* την πρόθεση τους για ανάληψη τυχόν αδιάθετων μετοχών, η οποία θα ληφθεί κατά την χρονική περίοδο άσκησης του δικαιώματος απόκτησης των αδιάθετων μετοχών,

* την πρόθεσή τους να διατηρήσουν κατ ελάχιστον το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και β) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Σε περίπτωση μεταβίβασης από τους ανωτέρω ποσοστού που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυτό δεν θα υπερβεί για τον καθένα εξ αυτών το 5% του ποσοστού που κατέχουν, εκτός εάν υπάρξει κάποια απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που απαιτεί την μεταβίβαση μεγαλύτερου ποσοστού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v