Ευρωσύμβουλοι: OΚ από τη ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου

Στο 1,3 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ ύψους 367.380 ευρώ. Θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους οι βασικοί μέτοχοι. Τι αποφάσισε η ΓΣ.

Ευρωσύμβουλοι: OΚ από τη ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.

Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 367.380,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.775.940,00€ διαιρούμενο σε 7.959.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη. Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.1.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους που σήμερα κατέχουν στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

2. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.

3. Ενημερώθηκε σχετικά με τις από 5.7.2013 και 7.10.2013 αποφάσεις του Δ.Σ. για την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., τα οποία αντικαταστάθηκαν από ισάριθμα νέα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και τον κ.ν.2190/1920 και ενέκρινε ομόφωνα τις πράξεις αυτές.

4. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας σε συνδυασμό με την ομόφωνα εγκριθείσα πώληση του συνόλου (198.000) των ιδίων μετοχών τις οποίες αυτή διακρατούσε σύμφωνα με την από 25.5.2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. και σε εφαρμογή της Απόφασης 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 5.741.526 επί συνόλου 7.347.600 ήτοι ποσοστό απαρτίας 78,14%. Υπέρ ψήφισαν επί όλων των θεμάτων 5.741.526 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετόχων που παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v