ΕΣΥΜΒ: Κάλυψη 100% για την αύξηση κεφαλαίου

το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 367.380,00€ Ευρώ

ΕΣΥΜΒ: Κάλυψη 100% για την αύξηση κεφαλαίου

Η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.11.2013 και πραγματοποιήθηκε από τις 16.12.2013 έως και τις 30.12.2013, καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 118 μετόχων, κατά ποσοστό 66,485% με την καταβολή συνολικού ποσού 529.211,80 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 407.086 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,60€ εκάστης σε τιμή διάθεσης 1,30€ εκάστη).

Ποσοστό 33,515% (από τις συνολικά 612.300 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 205.214 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 30.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας οι ως άνω 205.214 αδιάθετες μετοχές, διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από 30 μετόχους για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης). Επειδή οι προεγγραφές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους κ.κ. μετόχους, υπερέβησαν τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που μπορούσαν να δοθούν, (καθώς υπήρξαν προεγγραφές για συνολικά 247.937 μετοχές), η διάθεση τους έγινε από το Δ.Σ. αναλογικά και σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν από την Έκτακτη Γ.Σ. της 30.11.2013 .

Ως εκ τούτου οι 30 μέτοχοι οι οποίοι προεγγράφηκαν για επιπλέον μετοχές, ικανοποιήθηκαν για ποσοστό 82,769% του αριθμού μετοχών για τις οποίες προεγγράφηκαν.

Κατόπιν τούτων το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 367.380,00€ Ευρώ (612.300 νέες μετοχές επί 0,60€ ονομαστική αξία κάθε μετοχής). Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης κάθε μετοχής (1,30€) & της ονομαστικής αξίας (0,60€) κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 428.610,00€ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 795.990,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v