ΑΝΕΚ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές το 2013

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2013 της ΑΝΕΚ διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 35,7 εκατ. για τον Όμιλο.

ΑΝΕΚ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές το 2013
Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Το 2013 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2013, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, 241 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα και 149 χιλιάδες φορτηγά. Αντίστοιχα, το 2012, όπου είχε δραστηριοποιηθεί επιπλέον στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του Ανατολικού Αιγαίου, είχε διακινήσει συνολικά 1,9 εκατ. επιβάτες, 290 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 165 χιλ. φορτηγά.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από κοινού με την «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέσω της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ – SUPERFAST», ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, δύο πλοία της Εταιρείας ναυλώθηκαν κατά τη θερινή περίοδο σε εταιρείες του εξωτερικού.

Στο γενικότερο δυσμενές κλίμα των τελευταίων ετών με τη συνεχιζόμενη ύφεση στη χώρα, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της μείωσης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, του σταθερά υψηλού κόστους καυσίμων και της έλλειψης ρευστότητας.

Η Διοίκηση του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, με γνώμονα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, και προκειμένου να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από τη μείωση της μεταφορικής κίνησης, έχει προχωρήσει σε μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών όπως σύσταση κοινοπραξίας, αποδρομολογήσεις πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ. Έτσι, όσον αφορά στη χρήση 2013, ο Όμιλος, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, εμφάνισε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2013 ανήλθε σε € 178,0 εκατ. έναντι € 199,7 εκατ. τη χρήση 2012. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 81,7 εκατ. έναντι € 102,1  εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε € 88,3 εκατ. έναντι € 90,8 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 8,0 εκατ. το 2013 έναντι € 6,8 εκατ. το 2012. 

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε € 23,3 εκατ. έναντι € 22,4 εκατ. το 2012. Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε σε € 154,8 εκατ. έναντι € 177,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους της χρήσης 2013 οφείλεται, κυρίως, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πλοίων και των δρομολογίων και στη μικρή μείωση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το 2012.

EBITDA

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 6,5 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. το 2012. Η αύξηση του EBITDA το 2013 είναι επακόλουθο της αύξησης των μικτών κερδών και της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 26,8 εκατ. έναντι € 28,3 εκατ. το 2012.

Καθαρά Αποτελέσματα

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 35,7 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών € 60,8 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και 2012 επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις προσαρμογές της λογιστικής αξίας των πλοίων του Ομίλου οι οποίες ανήλθαν σε € 15,3 εκατ. και € 35,5 εκατ. αντίστοιχα.

Η συνεχής προσπάθεια για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου αντανακλάται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.

Για το 2014 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου με βάση τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης και αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα. Παράλληλα με τις προσπάθειες του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων και η περαιτέρω μείωση του κόστους. Τέλος, βασική επιδίωξη αποτελεί η συνέχιση της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για επιστροφή στην κερδοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v