Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Κέρδη έναντι ζημιών το 2013

Τα αποτελέσματα της Βαρβαρέσος εμφανίζουν κέρδη 9,47 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών – 4,33 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Βαρβαρέσος: Κέρδη έναντι ζημιών το 2013

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος κατά το 2013 διαμορφώθηκε σε 17,84 εκατ. ευρώ έναντι 15,28 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 11,67 εκατ. ευρώ ποσοστό 65,42% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2013 ανήλθαν σε κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -1,94 εκατ. Ευρώ του 2012.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν κέρδη 9,47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών – 4,33 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Επισημαίνουμε ότι στις 28.06.2013 ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιχορήγησης ύψους 14.000.000 Ευρώ , τα οποία διατέθηκαν στις δανείστριες Τράπεζες για μείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας. Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της εταιρίας.

Στις 15.07.2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2013.

Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 1.823.504,70 Ευρώ με την έκδοση 6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσοστό της κάλυψης ανήλθε σε 88,48%. Οι νέες μετοχές εισήχθησαν στο Χ.Α. προς διαπραγμάτευση την 30.01.2014.

 Προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου

Επιπλέον η εταιρία υπέγραψε με την ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου ευρισκόμενο εντός της πόλεως Ναούσης με τίμημα 9.350.000 Ευρώ.

Το οριστικό συμβόλαιο της πώλησης θα γίνει το πρώτο τετράμηνο του 2014, καθότι έχει ήδη ληφθεί η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3959/2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v